Thông báo số 78/TB-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Đak Đoa

22/09/2023
V/v tiếp nhận công chức cấp xã từ địa phương khác về công tác tại Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai năm 2023;
Chi tiết: TB-78.pdf 

TB-78-bieu-mau.pdf
892-SNV-XDCQ.pdf