CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

V/v Thông báo Cơ quan Thường trực UBBC huyện; địa điểm, thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 03/02/2021