LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 5
Năm hiện tại: 22
Tổng lượt truy cập: 63
Số người on-line: 1
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
Xã Hà Bầu cách trung tâm huyện về phía Bắc khoảng 12 km. Phía Đông giáp với xã Nam yang, phía Bắc giáp với xã Đak Rrong; xã Chư Đăng Ja huyện Chư pah. Phía Nam giáp với xã An phú, xã Trà Đa TP Pleiku, phía Tây giáp với xã Tân Sơn, xã Biển Hồ TP Pleiku. Hà Bầu có tổng 1.826 hộ; 7.846 nhân khẩu, trong đó dân tộc Jarai chiếm hơn 98% tổng số dân. Trong giai đoạn 2020 – 2015 Xã Hà Bầu quyết tâm thực hiện những chỉ tiêu sau:
I. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị, phát huy lợi thế của xã đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế đến năm 2025 theo cơ cấu nông nghiệp – thương mại dịch vụ –tiểu thủ công nghiệp, đảm bảo giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh. Nâng cao sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội gắn với nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở.
       Mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là “Nâng cao năng lực lãnh dạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát  triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh; quyết tâm xây dựng xã Hà Bầu đạt chuẩn nông thôn mới”.
II- Các chỉ tiêu cụ thể:
1.  Về kinh tế:
(1) Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm (tính theo giá so sánh 2015) đạt 7 %.
(2) Cơ cấu kinh tế đến năm 2025:
            - Nông lâm nghiệp (75%)
            - Công nghiệp - xây dựng (10%)
            - Thương mại, dịch vụ (15%)
(3) Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: 52 tr.đ/người/ năm.
(4) Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt 100% kế hoạch huyện giao.
(5) Diện tích một số cây trồng chủ yếu đến năm 2025: 4.065ha
            - Lúa đông xuân: 433 ha
            - Lúa vụ mùa: 572 ha
            - Cây  ngắn ngày: 150 ha
            - Cà phê:2.214 ha. Trong đó cải tạo vườn cây cà phê già cỗi 50ha
            - Hồ tiêu:200 ha.
            - Cây ăn quả và cây CN khác: 496 ha.
(6)Tỷ lệ đàn bò lai đến năm 2025 là 40%.
(7)Tỷ lệ nạc hóa đàn heo đến năm 2025 là 90%.
2. Về văn hóa, xã hội
(1) Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường hằng năm:  99%
(2) Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia (lũy kế): 3
(3) Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,0%
(4) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm giảm còn 1,27%.
(5) Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong độ tuổi  150 người/năm
(6)Xây dựng thôn, làng văn hóa 8/8; 80 - 90% hộ gia đình văn hoá.
(7) Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%
(8) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 12,5 %.
(9)Duy trì  xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu hàng năm đạt từ 1 đến 2 tiêu chí nâng cao.
(10) Diện tích rừng trồng mới hằng năm 10 ha và tỷ lệ che phủ rừng 60%.
(11) Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 100%.
3. Về Quốc phòng - an ninh:
(1) Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu
(2) Xây dựng lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu được giao.
(3) Tỷ lệ huấn luyện đạt 90 % trở lên so với tổng dân quân
(4) Diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt loại khá
(5) Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch
(6) Kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông hàng năm 10%
(7) Kiềm chế, kéo giảm tội phạm hàng năm 15%
4. Về công tác xây dựng Đảng - hệ thống chính trị
(1) Hàng năm Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
(2) Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm trở lên hàng năm đạt trên 80%; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.
(3) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên90%. 
(4) Tỷ lệ bình quân đảng viên được kết nạp hàng năm: 6% trở lên so với tổng số Đảng viên đầu nhiệm kỳ.
(5) Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đạt HTTNV trở lên.
(6) Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức đoàn thể đạt 85%.
III-  Những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025
1. Về phát triển kinh tế
  Tạo môi trường đầu tư phù hợp với tiềm năng của địa phương. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện sinh hoạt từ các nguồn vốn nhà nước và đóng góp của nhân dân. Tập trung phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, tiêu và một số cây trồng chủ lực khác của địa phương, phát triển ngành nông nghiệp có chất lượng và có sức cạnh tranh với thị trường để gắn với việc nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Phát triền đàn gia súc theo hướng lai tạo đàn bò, nạc hóa đàn heo. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân thành lập và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với quy mô vừa và nhỏ. Phát triển các ngành dịch vụ, chú trọng các dịch vụ, các mặt hàng chủ yếu như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các mặt hàng thực phẩm. Quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn đất đai, sử dụng có hiệu quả các quỹ đất chưa sử dụng, quản lý và sử dụng đúng mục đích các nguồn tài nguyên khoáng sản hiện có của địa phương như: đất, cát và gắn liền với bảo vệ môi trường.
2. Về phát triển văn hoá - xã hội
Quán triệt đầy đủ các nghị quyết, các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Huyện về phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo ở địa phương. Nâng cao trình độ khoa học-kỹ thuật cho địa phương nhất là nông dân, đào tạo nghề ngắn hạn, dài hạn cho lao động nông thôn. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Các phong tục, tập quán tốt đẹp cần được củng cố và phát triển phù hợp. Đảm bảo tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, vận động nhân dân tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế tự nguyện. Thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng các chế độ, chính sách, các chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và các vấn đề an sinh xã hội.
3. Về công tác quốc phòng – an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
  Nâng cao chất lượng lực lượng dân quân và công an xã nhằm đảm bào công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng và đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Duy trì và xây dựng có chất lượng các tổ tự quản, các tổ liên canh sản xuất để bảo vệ các mặt hàng nông sản. Tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân cảnh giác với các âm mưu của các thế lực thù địch, kiên quyết xóa bỏ tổ chức Fullro, Tin lành Đêga, không để các đạo lạ xuất hiện tại địa phương. Giải quyết kịp thời và có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân phải kịp thời giải quyết từ cơ sở.
4. Về xây dựng hệ thống chính trị
4.1. Về công tác xây dựng Đảng
Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân biết để thực hiện.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần gương mẫu, trách nhiệm đối với công việc, đối với nhân dân, nhất là người đứng đầu.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại từng cán bộ Đảng viên để bố trí, luân chuyển theo tiêu chuẩn và chức danh phù hợp với trình độ năng lực công tác. Tạo điều kiện cho cán bộ tham gia công tác học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ về mọi mặt.
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong việc chấp hành điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc chấp  hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, việc thực hiện những điều Đảng viên không được làm; giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
Thực hiện tốt công tác tự phê và phê bình trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt các chi bộ theo hướng cụ thể trọng tâm theo từng thôn, làng.
Tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XI ) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4.2. Về công tác xây dựng chính quyn.
Hội đồng nhân dân xã tiếp tục phát huy vai trò giám sát trên tất cả các lĩnh vực, cần chú trọng giám sát các chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, những vấn đề chính sách…Hội đồng nhân dân xã cần tập trung xây dựng nghị quyết mang tính đột phá, có tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội.
Uỷ ban nhân dân xã cần tiếp tục triển khai, công khai, niêm yết các thủ tục hành chính, cần được giải quyết nhanh gọn, kịp thời, đúng thời gian quy định không gây phiền hà, sách nhiễu với tổ chức, cá nhân khi liên hệ công việc. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã thể hiện rõ vai trò chính quyền thực sự là của dân, vì nhân dân. Cán bộ công chức cần đầu tư trí tuệ, có trách nhiệm, có ý thức để phục vụ nhân dân.
4.3. Về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở xã, thôn, làng. Mặt trận tổ quốc giữ vai trò chủ đạo trong công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân. Xây dựng lực lượng nòng cốt, tập hợp quần chúng vào tổ chức và thực hiện tốt mối quan hệ đoàn kết trong nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn làng, tham mưu cho Đảng giải quyết những vấn để bức xúc, những vấn đề nảy sinh trong nhân dân.

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai