LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 5
Năm hiện tại: 26
Tổng lượt truy cập: 135
Số người on-line: 1
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Văn bản

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
KH Số 23/KH - UBND 02/03/2023 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Việc xây dựng kế hoạch nhằm quán triệt và chỉ đạo các ngành chuyên môn, các thôn làng tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 28/12/2022 Hội nghị Ban Chấp hành thường kỳ Đảng bộ xã tháng 12/2022 về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã khóa XIII – Kỳ họp thứ Sáu, về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 
- Đề ra kế hoạch rõ ràng để phục hồi sản xuất; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc áp dụng mô hình sản xuất, kinh doanh, hiệu quả, an toàn. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành chuyên môn, các thôn làng bảo đảm hiệu quả, thực chất trong xử lý các khó khăn, vướng mắc cho DN, HTX, hộ kinh doanh và người dân. 
- Đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống cho người dân. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 
2. Yêu cầu
Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 28/12/2022 Hội nghị Ban Chấp hành thường kỳ Đảng bộ xã tháng 12/2022 về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã khóa XIII – Kỳ họp thứ Sáu, về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đảm bảo việc triển khai Kế hoạch kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch này. 
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến Kế hoạch đến từng cán bộ, công chức và thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện. 
II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
1. Mục tiêu chung: 
Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và hạ tầng kỹ thuật, nhất là kỹ thuật số; triển khai đồng bộ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia lấy lợi ích của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu và góp phần cho kinh tế - xã hội phát triển bền vững hơn. Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đảm bảo giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ xã đến thôn làng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong vụ năm 2023. 
2. Chỉ tiêu chủ yếu 
* KINH TẾ: Tổng thu nhập bình quân đầu người/năm 48.000.000đ.
(1) Diện tích cây trồng là 3.543ha: Trong đó diện tích gieo trồng là 1.037 ha: Diện tích cây lương thực 962ha, Lúa cả năm 960 (lúa ĐX là 400ha; lúa Vụ mùa là 560ha; Ngô cả năm 02 ha, trong đó ngô lai 2 ha); Cây tinh bột củ 2ha (lang cả năm 2ha, trong đó lang Đông xuấn 2ha); Cây thực phẩm 73ha (Đậu đỗ các loại 9 ha, rau xanh các loại 64ha); Cây chanh dây 43 ha; cây nông nghiệp khác (hoa, cây cảnh) 0.4 ha.
- Cây lâu năm 2.364ha: Trong đó cây cà phê 2.156ha (kinh doanh là 1.815ha, diện tích cà phê tái canh là 21ha); Cao su 28ha (kinh doanh 28ha); Hồ tiêu 180ha (kinh doanh 176ha); Cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâu năm khác: 99ha (Cây ăn quả 70 ha, cây dược liệu 4 ha, cây lâu năm khác 25 ha).
(2) Chăn nuôi: Quy mô đàn gia súc là 4.410; Đàn bò 2.140, Tỷ lệ lai hóa đàn bò là 56%; Đàn heo 2.270, tỷ lệ lai hóa đàn heo 77,0%. Sản phẩm chăn nuôi 415tấn (Thịt bò 178.1 tấn, thịt heo hơi là 237.2 tấn).
(3) Lâm nghiệp 17 ha: Trồng rừng tập trung là 5 ha, trồng cây phân tán 12ha.
(4) Thủy sản: Tổng diện tích 4.2 ha (Trong đó DT nuôi trồng là 1,9ha, Tổng sản lượng là 5.5 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng 3,4 tấn)
(5) Xây dựng NTM: Bình quân số tiêu chí đạt được 1 tiêu chí.
(6) Công nghiệp: Xay xát lương thực 4.258 tấn.
(7) Dự toán ngân sách: Tổng thu ngân sách xã: 6.479.300.000đ; trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.435.000.000đ. Tổng chi ngân sách xã: 6.479.300.000đ.
* VĂN HÓA – XÃ HỘI:
(1) Tổng số hộ là 1.953; Tổng số hộ nghèo là 76, số hộ thoát nghèo là 15, tỷ lệ hộ nghèo là 3,95%, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0.77%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS là 0.79%.
(2) Lao động, việc làm: Số người trong độ tuổi lao động là 4.503 người, lao động được giải quyết việc làm 73 người, trong đó giải quyết việc làm qua các hình thức vay vôn NHCS, tuyển dụng tại các CSSXKD-DV, doanh nghiệp... là 70 người; vay vốn giải quyết việc làm và xuất khẩu là 03 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 37.5%, số lao động qua đào tạo là 1.689 người.
(3) Dân số: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,20%.
(4) Giáo dục và đào tạo:
- Xây dựng trường chuẩn quốc gia 3 trường: (Mẫu giáo, Tiểu học, THCS).
- Tổng số học sinh 1892 (Mẫu giáo 410 cháu, Tiểu học là 865 học sinh, THCS 460học sinh); Tỷ lệ huy động trẻ em Mẫu giáo trong độ tuổi đến trường 80%, tỷ lệ huy động học sinh Tiểu học trong độ tuổi đến trường là 99.7%, tỷ lệ huy động học sinh THCS trong độ tuổi đến trường là 99%.
  (5) Văn hóa-thể dục thể thao: Số thôn làng văn hóa công nhận hàng năm 8 thôn làng; Số gia đình văn hóa công nhận mới là 50 gia đình; Tỷ lệ thôn, làng đạt chuẩn khu dân cư văn hóa 100%; số gờ phát sóng phát thanh 2424 giờ.
(6) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là: 82% 
(7) Môi trường: Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 98%.
* PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ:
- Số doanh nghiệp thành lập mới là: 01 doanh nghiệp.
* NỘI CHÍNH:
- Xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh; rà soát tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuận trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu; củng cố lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,2% tổng dân số. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.
- Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cảnh giác với các hoạt động phản động lợi dụng tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số; đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm, các âm mưu gây rối, bạo loạn; tiếp tục xây dựng và củng cố các tổ an ninh và tổ tự quản nhân dân ở thôn, làng, thực hiện tốt kế hoạch chuyển hóa địa bàn.
- Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ trong năm 2023 đạt khá.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
Tiếp tục thực hiện quyết liệt quan điểm của Chính phủ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” để thực hiện vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển KT-XH; cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ xã và HĐND xã đã đề ra. 
UBND xã yêu cầu các ngành chuyên môn, các thôn làng chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp, cụ thể như sau: 
1. Về kinh tế: Tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết đảng bộ xã và các Nghị quyết của HĐND huyện, kế hoạch của UBND huyện năm 2023 để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của xã. 
1.1. Tập trung chỉ đạo sản xuất Đông Xuân 2022-2023, vụ mùa 2023, đảm bảo gieo trồng hết diện tích, đúng thời vụ và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn dịch Viêm da nổi cục trên bò, dịch Tả lợn Châu Phi không để lây lan vào địa bàn xã; tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và mô hình “Nông hội”. Duy trì tham Phiên chợ nông sản an toàn vào ngày 15 hàng tháng. Chủ động các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão.
1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc tốt các diện tích rừng trồng qua các năm trên địa bàn.
1.3. Tập trung triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2021 – 2025 gắn với nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, nâng cao vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo. Huy động, lồng ghép các nguồn lực, triển khai các giải pháp để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu về xã nông thôn mới nâng cao và thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.
1.4. Tiếp tục nâng cao nhận thức, phổ biến chủ trương, pháp luật của nhà nước về kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp.
1.5. Triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản, đá, cát sỏi trái phép. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.
1.6. Triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã.
1.7. Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp.
1.8. Quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, quản lý thống nhất, bảo đảm các dự án đầu tư phải đúng theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng kế hoạch thu các khoản thu trên địa bàn đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã đề ra. Thực hiện tốt việc thu chi ngân sách Nhà nước ở địa phương đúng pháp luật. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác thu ngân sách; thu thuế hàng nông sản, đảm bảo các khoản chi thường xuyên, công tác thu phí, lệ phí; đồng thời ưu tiên chi đầu tư phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng, chi đảm bảo an ninh - quốc phòng. Triệt để tiết kiệm chi, nhất là các khoản chi thường xuyên, các khoản chi liên quan đến mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; giảm tối đa kinh phí hội nghị, hội thảo.
2. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội:
2.1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, nhiệm vụ chính trị của xã; các phong trào thể dục, thể thao hướng về thôn làng, khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, gương người tốt, việc tốt, các mô hình về phát triển kinh tế đến với nhân dân để nâng cao nhận thức. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
2.2. Triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 đối với cấp học Tiểu học và THCS. Tham mưu đề xuất đầu tư phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị, đồ dùng dạy và học cho trường Tiều học.
2.3. Triển khai thực hiện các chương trình Quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện BCĐ phòng chống dịch Covid19 huyện và hướng dẫn của ngành Y tế; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho COVID-19 cho người dân và trẻ em đảm bảo an toàn, đúng quy định.
2.4. Thực hiện tốt các chương trình, chính sách giảm nghèo; chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết việc làm cho người lao động; giải quyết kịp thời, đầy đủ các chính sách cho người có công với cách mạng và các đối tượng Bảo trợ xã hội. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, các đối tượng người nghèo, người có công, người đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động đóng góp, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng với địa phương tham gia các chương trình an sinh xã hội, giúp người nghèo, hỗ trợ các gia đình chính sách còn khó khăn.
2.5. Tiếp tục nắm tình hình dân tộc, kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc. Triển khai các giải pháp nhằm kéo giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện chế độ, chính sách dành cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg năm 2021. Triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
3. Lĩnh vực Nội chính:
3.1. Duy trì ngiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Quân sự, Công an theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, hoàn thành công tác giao quân năm 2023 đảm bảo chất lượng đạt 100% chỉ tiêu.
Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ trong năm 2023 đạt kết quả. 
Chỉ đạo Hội khuyến học xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
3.2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự; tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, thời điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; rà soát, xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông. Đấu tranh với các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; hoạt động “tín dụng đen”... Chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc an ninh nông thôn, tranh chấp, khiếu kiện trong dân, nhất là các vụ việc có dấu hiệu phức tạp, kéo dài, đông người, liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.
- Tập trung đảm bảo ANCT, trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề, dấu hiệu phức tạp liên quan ANTG, ANDT. Giữ gìn TTATXH, kéo giảm các loại tội phạm, không để hình thành băng ổ nhóm tôi phạm, tội phạm dưới hình thức xã hội đen, tín dụng đen, tội phạm lợi dụng công nghệ cao,…
3.3. Kiện toàn các Ban Chỉ đạo cấp xã nhằm nâng cao chất lượng tham mưu đảm bảo ANCT-TTATXH, phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên các Ban Chỉ đạo.
3.4. Thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo đúng quy định; tiếp nhận, xử lý đơn thư theo đúng thẩm quyền; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng kéo dài và đơn thư vượt cấp.
3.4. Đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn xã. Thực hiện tốt công tác hộ tịch. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời công tác chứng thực cho Nhân dân. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định.
3.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Đề xuất khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua./.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Các ngành chuyên môn, các thôn làng triển khai thực hiện Kế hoạch này và thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm gửi về Văn phòng – Thống kê xã, Tài chính - Kế hoạch xã để tổng hợp. Trong quá trình triển khai chủ động nắm bắt tình hình, phản ánh khó khăn, vướng mắc qua các kênh thông tin để có giải pháp xử lý ngay trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu, đề xuất UBND xã giải quyết. 
2. Văn hóa - Thông tin xã tuyên truyền rộng rãi kế hoạch này, đăng tải lên Trang thông tin điện tử của xã. 
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Liên đoàn Lao động xã, các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện và giám sát các nội dung của Kế hoạch này. 
4. Giao Văn phòng – Thống kê xã, Tài chính - Kế toán xã theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này và định kỳ hằng tháng, quý, năm tổng hợp vào báo cáo chung của xã. 
Nơi nhận:                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND huyện (b/c);                                                     CHỦ TỊCH 
- Thường trực Đảng ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND xã (b/c); 
- Chủ tịch và các PCT UBND xã; 
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã; 
- Công an xã; 
- Ban Chỉ huy quân sự xã;                                                                   Bên
- Các ngành chuyên môn; 
- Các thôn làng; 
- Lưu: VT. 
 
số 4/KH - UBND 01/09/2023 I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI
          1/ Mục đích
          Cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và sự lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính.
Tăng cường trách nhiệm của địa phương; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính. Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về thủ tục hành chính, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước; bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.

          2/ Yêu cầu

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, huy động sự tham gia, phối hợp của các bộ phận có liên quan trong triển khai, thực hiện. Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhâncó hành vi tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

          II/ NỘI DUNG

Theo Phụ lục Nội dung thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (đính kèm).

          III/ KINH PHÍ

1/ Thực hiện theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về việc áp dụng nội dung chi và mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
          2/ Địa phương bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2023.

          IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Công chức Văn phòng Thống kê tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của UBND xã; báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Công chức Văn hóa - Xã hội (VHTT) tham mưu công tác tuyên truyền Kế hoạch này.

Công chức Tài chính Kế toán tham mưu cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của UBND xã Hà Bầu. Các bộ phận liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện (b/c);
- Phòng Nội vụ;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các, ban ngành đoàn thể xã;
- 8 thôn, làng;
- Lưu: VT.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Bên 
 
 
Số 107/UBND - VX 19/08/2022 Thực hiện Hướng dẫn số 1759/UBND - VX ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc tăng cường công tác phòng, chống đậu mùa khỉ.
Thực hiện Hướng dẫn số 581/CV – BCĐ ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng phòng Covid - 19.
Thực hiện Thông báo số 95/TB – UBND ngày 17/8/2022 về việc nghĩ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã;
Uỷ ban nhân dân xã đề nghị các ngành, đoàn thể xã; 08 thôn,làng; các điểm nhóm tôn giáo phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:
1. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) và Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Các thôn, làng thông báo bà con treo cờ Tổ quốc:
- Kỷ niệm 77 Ngày Cách mạng tháng 8 thành công: Treo cờ từ chiều 18/8/2022 đến hết ngày 19/8/2022.
- Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9: Treo cờ từ chiều 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022.
2. Tuyên truyền nội dung Công văn số 581/CV - BCĐ ngày 09/08/2022 của UBND huyện Đak Đoa về tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19.
3. Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống đuối nước; tai nạn thương tích ở trẻ đặc biệt là mùa mưa lũ, nước ngập tại các ao, hồ. Tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
4. Tuyên truyền về phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu phi, lông mồm lở móng.
5. Tuyên truyền tình hình dịch bệnh Đậu mùa khỉ,Sốt xuất huyết; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động, tích cực thực hiện phòng dịch, cần đến các cơ sở y tế để khám và điều trị ngay khi có dấu hiệu bệnh.
6. Tuyên truyền bà con đủ 14 tuổi trở lên chưa làm Căn cước công dân đến tại Công an xã để được hướng dẫn làm Căn cước công dân theo quy định.
Nhận được công văn đề nghị các ban, ngành, đoàn thể  xã, các điểm nhóm tôn giáo phối hợp thực hiện./.
Thực hiện Hướng dẫn số 1759/UBND - VX ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc tăng cường công tác phòng, chống đậu mùa khỉ.
Thực hiện Hướng dẫn số 581/CV – BCĐ ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng phòng Covid - 19.
Thực hiện Thông báo số 95/TB – UBND ngày 17/8/2022 về việc nghĩ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã;
Uỷ ban nhân dân xã đề nghị các ngành, đoàn thể xã; 08 thôn,làng; các điểm nhóm tôn giáo phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:
1. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) và Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Các thôn, làng thông báo bà con treo cờ Tổ quốc:
- Kỷ niệm 77 Ngày Cách mạng tháng 8 thành công: Treo cờ từ chiều 18/8/2022 đến hết ngày 19/8/2022.
- Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9: Treo cờ từ chiều 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022.
2. Tuyên truyền nội dung Công văn số 581/CV - BCĐ ngày 09/08/2022 của UBND huyện Đak Đoa về tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19.
3. Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống đuối nước; tai nạn thương tích ở trẻ đặc biệt là mùa mưa lũ, nước ngập tại các ao, hồ. Tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
4. Tuyên truyền về phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu phi, lông mồm lở móng.
5. Tuyên truyền tình hình dịch bệnh Đậu mùa khỉ,Sốt xuất huyết; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động, tích cực thực hiện phòng dịch, cần đến các cơ sở y tế để khám và điều trị ngay khi có dấu hiệu bệnh.
6. Tuyên truyền bà con đủ 14 tuổi trở lên chưa làm Căn cước công dân đến tại Công an xã để được hướng dẫn làm Căn cước công dân theo quy định.
Nhận được công văn đề nghị các ban, ngành, đoàn thể  xã, các điểm nhóm tôn giáo phối hợp thực hiện./.
Số 46/QĐ - UBND 31/05/2022 993_2022_QĐ-kien-toan-BCĐ-phong-chong-dich-lan-3-signed-signed-(1).pdf
số 57/KH - UBNFD 26/05/2022 Tuyên truyền về các nội dung tổ chức bầu cử Trưởng thôn phải thực hiện đúng quy trình, quy định như: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CPUBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố…
241/QĐ - UBND 30/09/2021 QĐ-thanh-lap-trung-tam-chi-huy-signed-signed-Copy-(1).pdfQĐ-thanh-lap-trung-tam-chi-huy-signed-signed-Copy.pdf
Số 274/UBND - VX 09/07/2021 Hướng dẫn_cai-đat-ud-SSKĐT-signed-signed-(1).pdf
QĐ 646/ QĐ - UBND 15/06/2021 464-QĐ-xa-Ha-Bau,-huyen-Đak-Đoa-(2).pdf
Số 03/NQ - UBBC 31/05/2021 Nghi-Quyet-UBBC-HDND-Xa-Ha-Bau.pdf
Số 230/UBND - VX 21/05/2021 Triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 5
số 18/VX - UBND 03/03/2021 Tuyen-truyen-thang-3-signed-signed-2021-(2).pdf
Số 06/KH - UBND 20/01/2021 kh-kt-ATTP-truoc-tet-signed-signed-(1).pdf
Số 19/QĐ - UBND 18/01/2021 QĐ-UY-BAN-bau-cu-signed-signed.pdf
QĐ 163/QĐ - UBND 26/11/2020 QĐ-PHE-DINH-HN-2020-signed-signed-(1).pdf
số 92/VX - UBND 27/11/2020 CV-TUYEN-TRUYEN-THANG-11-signed-signed-(3).pdf
Số 04/TB - UBND 09/03/2020 Thông báo tình hình dịch Covid - 19 trên địa bàn xã
Số 09/KH - BCĐ 04/02/2020 Triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ( gọi tắt là nCoV) trên địa bàn xã Hà Bầu

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai