LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 2
Năm hiện tại: 3
Tổng lượt truy cập: 112
Số người on-line: 1
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Văn bản

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
số 4/KH - UBND 01/09/2023 I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI
          1/ Mục đích
          Cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và sự lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính.
Tăng cường trách nhiệm của địa phương; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính. Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về thủ tục hành chính, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước; bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.

          2/ Yêu cầu

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, huy động sự tham gia, phối hợp của các bộ phận có liên quan trong triển khai, thực hiện. Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhâncó hành vi tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

          II/ NỘI DUNG

Theo Phụ lục Nội dung thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (đính kèm).

          III/ KINH PHÍ

1/ Thực hiện theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về việc áp dụng nội dung chi và mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
          2/ Địa phương bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2023.

          IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Công chức Văn phòng Thống kê tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của UBND xã; báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Công chức Văn hóa - Xã hội (VHTT) tham mưu công tác tuyên truyền Kế hoạch này.

Công chức Tài chính Kế toán tham mưu cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của UBND xã Hà Bầu. Các bộ phận liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện (b/c);
- Phòng Nội vụ;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các, ban ngành đoàn thể xã;
- 8 thôn, làng;
- Lưu: VT.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Bên 
 
 
Số 107/UBND - VX 19/08/2022 Thực hiện Hướng dẫn số 1759/UBND - VX ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc tăng cường công tác phòng, chống đậu mùa khỉ.
Thực hiện Hướng dẫn số 581/CV – BCĐ ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng phòng Covid - 19.
Thực hiện Thông báo số 95/TB – UBND ngày 17/8/2022 về việc nghĩ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã;
Uỷ ban nhân dân xã đề nghị các ngành, đoàn thể xã; 08 thôn,làng; các điểm nhóm tôn giáo phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:
1. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) và Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Các thôn, làng thông báo bà con treo cờ Tổ quốc:
- Kỷ niệm 77 Ngày Cách mạng tháng 8 thành công: Treo cờ từ chiều 18/8/2022 đến hết ngày 19/8/2022.
- Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9: Treo cờ từ chiều 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022.
2. Tuyên truyền nội dung Công văn số 581/CV - BCĐ ngày 09/08/2022 của UBND huyện Đak Đoa về tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19.
3. Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống đuối nước; tai nạn thương tích ở trẻ đặc biệt là mùa mưa lũ, nước ngập tại các ao, hồ. Tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
4. Tuyên truyền về phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu phi, lông mồm lở móng.
5. Tuyên truyền tình hình dịch bệnh Đậu mùa khỉ,Sốt xuất huyết; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động, tích cực thực hiện phòng dịch, cần đến các cơ sở y tế để khám và điều trị ngay khi có dấu hiệu bệnh.
6. Tuyên truyền bà con đủ 14 tuổi trở lên chưa làm Căn cước công dân đến tại Công an xã để được hướng dẫn làm Căn cước công dân theo quy định.
Nhận được công văn đề nghị các ban, ngành, đoàn thể  xã, các điểm nhóm tôn giáo phối hợp thực hiện./.
Thực hiện Hướng dẫn số 1759/UBND - VX ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc tăng cường công tác phòng, chống đậu mùa khỉ.
Thực hiện Hướng dẫn số 581/CV – BCĐ ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng phòng Covid - 19.
Thực hiện Thông báo số 95/TB – UBND ngày 17/8/2022 về việc nghĩ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã;
Uỷ ban nhân dân xã đề nghị các ngành, đoàn thể xã; 08 thôn,làng; các điểm nhóm tôn giáo phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:
1. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) và Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Các thôn, làng thông báo bà con treo cờ Tổ quốc:
- Kỷ niệm 77 Ngày Cách mạng tháng 8 thành công: Treo cờ từ chiều 18/8/2022 đến hết ngày 19/8/2022.
- Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9: Treo cờ từ chiều 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022.
2. Tuyên truyền nội dung Công văn số 581/CV - BCĐ ngày 09/08/2022 của UBND huyện Đak Đoa về tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19.
3. Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống đuối nước; tai nạn thương tích ở trẻ đặc biệt là mùa mưa lũ, nước ngập tại các ao, hồ. Tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
4. Tuyên truyền về phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu phi, lông mồm lở móng.
5. Tuyên truyền tình hình dịch bệnh Đậu mùa khỉ,Sốt xuất huyết; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động, tích cực thực hiện phòng dịch, cần đến các cơ sở y tế để khám và điều trị ngay khi có dấu hiệu bệnh.
6. Tuyên truyền bà con đủ 14 tuổi trở lên chưa làm Căn cước công dân đến tại Công an xã để được hướng dẫn làm Căn cước công dân theo quy định.
Nhận được công văn đề nghị các ban, ngành, đoàn thể  xã, các điểm nhóm tôn giáo phối hợp thực hiện./.
Số 46/QĐ - UBND 31/05/2022 993_2022_QĐ-kien-toan-BCĐ-phong-chong-dich-lan-3-signed-signed-(1).pdf
số 57/KH - UBNFD 26/05/2022 Tuyên truyền về các nội dung tổ chức bầu cử Trưởng thôn phải thực hiện đúng quy trình, quy định như: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CPUBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố…
241/QĐ - UBND 30/09/2021 QĐ-thanh-lap-trung-tam-chi-huy-signed-signed-Copy-(1).pdfQĐ-thanh-lap-trung-tam-chi-huy-signed-signed-Copy.pdf
Số 274/UBND - VX 09/07/2021 Hướng dẫn_cai-đat-ud-SSKĐT-signed-signed-(1).pdf
QĐ 646/ QĐ - UBND 15/06/2021 464-QĐ-xa-Ha-Bau,-huyen-Đak-Đoa-(2).pdf
Số 03/NQ - UBBC 31/05/2021 Nghi-Quyet-UBBC-HDND-Xa-Ha-Bau.pdf
Số 230/UBND - VX 21/05/2021 Triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 5
số 18/VX - UBND 03/03/2021 Tuyen-truyen-thang-3-signed-signed-2021-(2).pdf
Số 06/KH - UBND 20/01/2021 kh-kt-ATTP-truoc-tet-signed-signed-(1).pdf
Số 19/QĐ - UBND 18/01/2021 QĐ-UY-BAN-bau-cu-signed-signed.pdf
QĐ 163/QĐ - UBND 26/11/2020 QĐ-PHE-DINH-HN-2020-signed-signed-(1).pdf
số 92/VX - UBND 27/11/2020 CV-TUYEN-TRUYEN-THANG-11-signed-signed-(3).pdf
Số 04/TB - UBND 09/03/2020 Thông báo tình hình dịch Covid - 19 trên địa bàn xã
Số 09/KH - BCĐ 04/02/2020 Triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ( gọi tắt là nCoV) trên địa bàn xã Hà Bầu

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai