Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Văn bản

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
KH 12/05/2022 I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng nghiệp về ý thức lập thân, lập nghiệp, cung cấp các thông tin, chính sách của Nhà nước về việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên, người lao động định hướng về nghề nghiệp, việc làm.
- Tạo điều kiện cho người lao động, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể xã chưa có việc làm được tiếp cận, gặp gỡ, trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng lao động để từ đó lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với năng lực và trình độ tay nghề, ổn định đời sống góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội của xã.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức đảm bảo phù hợp, thiết thực với tình hình phát triển thị trường lao động, tạo điều kiện và môi trường cho người lao động tiếp xúc với các doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm để có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với trình độ, năng lực, nguyện vọng.
- Công tác phối hợp tổ chức chặt chẽ cả về nội dung và hình thức; truyền thông rộng rãi để thu hút đông đảo lực lượng lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề tham gia.
- Đảm bảo tình hình an ninh trật tự xã hội, hạn chế thấp nhất những phát sinh ngoài dự kiến. Thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống cháy, nổ, không để xảy ra tình trạng mất an toàn trước, trong và sau ngày tổ chức.
- Các đơn vị tham gia phải chấp hành nghiêm túc các quy định của Ban tổ chức chương trình, không để xảy ra tình trạng các đơn vị tham gia tư vấn, tuyển dụng lao động sai với mục đích.
Số: 32/NQ-HĐND 05/12/2022 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HẢI YANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ NĂM
 
Căn cứ  Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Sau khi xem xét tờ trình số 32/TT - UBND ngày  20 tháng  10  năm 2022 của UBND xã Hải Yang về việc đềnghịhỗtrợkinhphíkhắcphụchậuquảthiên tai năm 2021.
QUYẾT NGHỊ:
                                                                                                               
Điều 1.Thống nhất thông qua việc về việc phê chuẩnhỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021, cụ thể:
I. Thông tin chungdựán.
1. Tên dự án: Đập chứa nước Đak Neun, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa.
2. Dự án nhóm:Nhóm C.
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa.
4. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Đak Đoa.
5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.000.000.000 đồng.
(Bằng chữ:Ba tỷ đồng).
7. Nguồn vốn: Quỹ phòng chống thiên tai Tỉnh Gia Lai
8. Thời gian thực hiện: Năm 2022.
II. Quy mô hạng mục dự kiến đề xuất đầu tư.
Biện pháp khắc phục, sửa chữa dự kiến:
1. Đập đất:
- Sửa chữa, đắp áp trúc mái hạ lưu đập, gia cố bảo vệ mái hạ lưu bằng trồng cỏ, làm mới hệ thống rãnh thoát nước mái hạ lưu đập, sửa chữa thiết bị thoát nước mái hạ lưu;
- Sửa chữa, gia cố mặt đập đảm bảo lưu thông (bề rộng mặt đập 5m);
- Sửa chữa, gia cố lại đá lát khan mái thượng lưu đập đảm bảo hệ số mái theo thiết kế.
2. Tràn xả lũ:
Nạo vét, bồi lấp, kiên cố tràn xả lũ bằng bê tông cốt thép, bố trí cầu bản phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vào mùa mưa, lũ.
3. Cống lấy nước:
- Thay thế máy đóng mở, cửa van sửa chữa;
- Thay thế máy đóng mở, của van điểu tiết.
4. Hệ thống kênh:
- Nạo vét, sửa chữa đoạn kênh bê tông nối tiếp cống lấy nước;
- Kiên cố hóa đoạn kênh đất bằng bê tông cốt thép đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất.
Điều 2. Giao cho UBND xã tổ chức chỉ đạo điều hành theo đúng quy định.
TT HĐND xã phối hợp với UBMTTQ xã và các tổ chức đoàn thể, tổ chức kiểm tra giám sát, đôn đốc và tạo điều kiện cho các ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.
Nghị quyết này được Thường trực HĐND xã Hải Yang khóa VII nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2022./.
 
Nơi nhận:                                 
- TT. HĐND huyện (b/c) ;
- Đảng ủy – TT HĐND xã (b/c) ;
- UBND – UB MTTQ ( PH/ TH);
- Các Ban HĐND (t/h);
- Các ban ngành có liên quan ;
- Lưu: VPHĐ.
CHỦ TỊCH
Mai Thị Nhung
Đ ã k ý
 
 
 
Số: 145/BC-UBND 05/12/2022 Thực hiện Công văn số 32/TTr ngày 20/5/2022 của Thanh tra huyện Đak Đoa về việc báo cáo tình hình tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng  tháng đầu năm 2022;
UBND xã Hải Yang báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 như sau:
I. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NỘI DUNG
Tình hình trên địa bàn xã ổn định, không xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
UBND xã thường xuyên quan tâm, quán triệt các văn bản mới của cấp trên và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
II. BÁO CÁO SỐ LIỆU
1. Tình hình tổ chức tiếp công dân:
Trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã duy trì lịch tiếp công dân.Tổng số lượt công dân trực tiếp đến trụ sở UBND có đơn: 05 lượt.
Tổng số lượt, đoàn đông người (3 người trở lên) 01 lượt.
Nội dung tiếp công dân liên quan tranh chấp đất đai, đường điện dân sinh,...
2. Tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:
Tổng số đơn tiếp nhận 05 đơn (Khiếu nại 01 đơn; Tố cáo 00 đơn; kiến nghị, phản ánh 04 đơn). Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 05 đơn.
Trong đó:
Đơn tồn năm 2021 chuyển qua 00 đơn.
Tiếp nhận mới 05 đơn (Kiến nghị, phản ánh 04 đơn; khiếu nại 01 đơn)
Cấp trên chuyển về 00 đơn.
Đơn chuyển lên cấp trên 00 đơn.
Đơn chuyển xuống tổ hòa giải thôn, làng 00 đơn.
Nội dung khiếu nại, kiến nghị thuộc lĩnh vực tranh chấp đất đai.
3. Kết quả giải quyết:
- Tổng số đơn thuộc thẩm quyền 05 đơn. Trong đó:
+ Khiếu nại: Tổng số đơn đang giải quyết trong thời hạn 01 đơn.
+ Kiến nghị, phản ánh: 04 đơn. Trong đó:
UBND xã đã giải quyết đúng thời hạn 03 đơn (hòa giải không thành 02 đơn; hòa giải thành 02 đơn);
UBND xã đang giải quyết trong thời hạn 01 đơn.
Tỷ lệ kiến nghị, phản ánh đúng 100%; sai 0 %; có đúng, có sai 0%.
Tỷ lệ tố cáo đúng 0%, sai 0%.
4. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu.
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 20 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn huyện; để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), góp phần xây dựng bộ máy chính quyền xã trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 20/01/2022 về thực hiện công tác PCTN năm 2022 trên địa bàn xã.
Công khai, minh bạch trong hoạt động của Chính quyền, lãnh đạo cơ quan phối hợp với Mặt trận tổ quốc các ban ngành, đoàn thể của xã giám sát tình hình hoạt động của chính quyền địa phương và giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn;
Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ;
Thực hiện  các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập của cá nhân;
Trong 6 tháng đầu năm 2022 không phát hiện trường hợp nào vi phạm về công tác tham nhũng.
Thường xuyên chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các quy định về phòng chống tham nhũng tới các cán bộ, công chức đạt hiệu quả cao.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022:
Duy trì tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của cấp trên; tiếp nhận và giải quyết ý kiến phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra tình trạng khiếu nại tố cáo lâu dài, tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã.
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp công dân.
Luật khiếu nại, Luật cố cáo và các văn bản của trung ương, tỉnh, huyện đến cán bộ, công chức xã và nhân dân trên địa bàn.
Không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.
Trên đây là báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng06
tháng đầu năm 2022 của UBND xã Hải Yang./.
Nơi nhận:
- Thanh tra huyện (b/c);
- Thường trực Đảng ủy (b/c);
- Thường trực HĐND (b/c);
- Mặt trận – Đoàn thể;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tường Duy
Đ ã k ý
 
 
 
 
Số: 197/BC – UBND 05/12/2022 Thực hiện Công văn số 1914/UBND-TH, ngày 24/8/2022 của UBND huyện về việc báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2022, UBND xã Hải Yang báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 (Tính đến ngày 20/8/2022)
1. Về kinh tế- xã hội
1.1. Kinh Tế
- Về sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022:
- Diện tích lúa 80/80 ha, đạt 100% KH. Năng suất 28 tạ/ha, sản lượng 224 tấn.
 - Rau màu các loại 25/25 đạt 100% KH. Ước đạt năng suất 70 tạ/ha, sản lượng 175 tấn.
- Vụ mùa năm 2021: Nhìn chung, tình hình sản xuất vụ Đông xuân 2021-2022, vụ Mùa phát triển tốt, ít dấu hiệu bị sâu bệnh, nguồn nước đảm bảo. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân trồng xen canh, đa canh, trồng cây ngắn ngày
[1].
- Cây công nghiệp dài ngày:
Cây cà phê: Tổng diện tích cà phê toàn xã: 1648 ha/1658 ha đạt 99,3 % so với kế hoạch (trong đó diện tích xâm canh là 338,5 ha).Cà phê kinh doanh 1340/1484 ha đạt 90%. Tái canh cà phê 9/9 ha, trồng mới 5ha.
Cây tiêu: Tổng diện tích 390,5 ha/606 ha đat 64 % so với kế hoạch, diện tích kinh doanh là 372 ha, còn lại là diện tich kiến thiết cơ bản. Mở 01 lớp tập huấn kỹ thuật canh tác hồ tiêu nhằm nâng cao kỹ thuật cho nông dân đang trồng tiêu trong vùng nguyên liệu liên kết của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp với số lượng 100 người.
Cây cao su: Diện tích cao su  16/40 ha  đạt  40 % so với kế hoạch, hiện đang phát triển tốt.
Cây chanh dây: Diện tích chanh dây 25 ha. Kinh doanh 20 ha, trồng mới 5 ha.
Cây ăn quả, cây dược liệu, cây lâu năm khác: 283/543 ha đạt 52 % so với KH ( trong đó diện tích của HAGL trồng chuối là 180 ha). Một số diên tích chuối, bơ, mít, na, ổi, sầu riêng, bưởi, cam.... đã bắt cho đầu cho thu hoạch khoảng 200 ha. Trồng mới 3 ha ( sầu riêng )
Trồng rừng: Thực hiện kế hoạch 64 ha. Trong đó: trồng cây phân tán 10/10 ha đạt 100% kế hoạch ( chủ yếu là cây mắc ca ) , trồng rừng tập trung: 55/55 ha đạt 100% kế hoạch. Triển khai kế hoạch “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ” với số lượng là 155 cây.
1.2. Chăn nuôi – Thú y:
Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm năm 2022, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo để kiểm tra chỉ đạo công tác phòng dịch.
Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm,  Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò, thường xuyên được triển khai và tuyên truyền đến tận người dân đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh, trong thời gian qua chưa xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn.  
Triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường đợt 02 năm trên địa bàn xã.
Mở lớp tập huấn kỹ thuật nuôi chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh Cá nước ngọt với số lượng tham gia là 30 người.
Xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022: hỗ trợ cho 03 hộ nghèo, cận nghèo mỗi hộ 01 con bò cái sinh sản với tổng số lượng là 03 con[2].
1.3. Lâm nghiệp:
UBND xã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với BQLRPH Đak Đoa, Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức tuyên truyền công tác Quản lý bảo vệ rừng – Phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa khô trên địa địa bàn, xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phối hợp cùng Hạt kiểm lâm huyện Đak Đoa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng 02 đợt với 94 người tham gia. Duy trì hoạt động của tổ công tác liên ngành chốt chặn, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng phát hiện xảy ra việc phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép[3].
1.4. Thủy lợi:
Hiện trạng lượng nước của bốn công trình thủy lợi: đập dâng nước Đak Tơ Mách, đập dâng nước Bông Hiot, Đập Hnhang và  hồ chứa Đak Neun trong năm đảm an toàn hồ đập vụ Mùa 2022.
 Sửa chữa Đập thủy lợi Đak tơ mach hạ, hạng mục: sửa chữa đập và kiên cố hóa đoạn kênh mương với tổng kinh phí 148 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2022.
1.5. Chương trình nông thôn mới:
Đến nay xã đạt 18/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới, còn lại 01 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí Y tế –( 15).
Có kế hoạch xây dựng 480m đường liên thôn, 1 3 từ Ngã ba QL 19D đến Niệm phật đường minh chơn với kinh phí 607 triệu đồng. Được UBND huyện phân bổ 672 triệu năm 2022 làm đường giao thông nông thôn.
1.6. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường:
Tiếp nhận 21 hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xét đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất, đăng ký biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Đak Đoa, kiểm tra nguồn gốc, niêm yết công khai theo quy định.[4]
Phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa kiểm tra, rà soát lại diện tích lấn chiếm của các hộ để trình thu hồi đất triển khai thành lập khu sản xuất tập trung. Phối hợp tuần đường lập biên bản các hộ vi phạm hành lang ATGT đường bộ. Phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng và đơn vị tư vấn cắm mốc quy hoạch khu sản xuất tập trung.
1.7. Thu - chi ngân sách:
Tổng thu ngân sách đến ngày 26/8/2022 là: 9.697.576.461/9.090.752.226 đồng đạt 106,68% kế hoạch. Tổng chi ngân sách đến ngày 26/8/2022 là: 3.021.757.973/4.637.067.405 đồng đạt tỷ lệ đạt 65,17% kế hoạch.
2. Văn hóa - xã hội
2.1. Văn hóa, thông tin, thể thao:
Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương. Tổ chức, kiểm tra các hoạt động văn hóa trên địa bàn nhằm kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm.
Thường xuyên vận động nhân dân các thôn làng luyện tập thể dục thể thao. Tổ chức thành Đại hội thể dục thể thao xã Hải Yang lần thứ VI năm 2022. Tham gia Đại hội thể dục thể thao huyện Đak Đoa lần thứ VII năm 2022. Tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá, bóng chuyền giữa các thôn.
Trong 9 tháng đầu năm đã phát thanh được 210 lượt giờ trên đài FM của xã; đăng tin 15 lượt tin bài về các hoạt động nổi bật của xã với 446 lượt truy cập; cắt dán được 160 lượt mét băng rôn khẩu hiệu, treo 250 lượt lá cờ các loại[5].
2.2 Giáo dục - đào tạo:
         Chỉ đạo các trường trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử khuẩn, đo thân nhiệt và kiểm tra việc mang khẩu trang của học sinh khi đến lớp.
Trong  9 tháng đầu năm, UBND xã đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các trường trên địa bàn xã. Qua kiểm tra đánh giá các trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19[6].
2.3. Y tế - Dân số  kế hoạch hóa gia đình:
Trạm y tế xã duy trì tốt chế độ trực, phục vụ khám, chữa bệnh kịp thời cho nhân dân; hướng dẫn công dân trở về địa phương khai báo y tế 24/24 để theo dõi; chủ động trong công tác phòng chống Covid-19 không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tham mưu UBND xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, sốt xuất huyết. Chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em kịp thời, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.[7]
Trong 9 tháng, tổng số dương tính với SASR-CoV-2 là 483 trường hợp, đã hoàn thành thời gian cách ly y tế để điều trị 483 trường hợp. Đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 được 6660 mũi[8].
2.4. Lao động – Thương binh và Xã hội
Tiến hành Nhận và tiến hành cấp thẻ BHYT cho các đối tượng, hộ nghèo, cận nghèo, tiến hành gia hạn thẻ của các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ  xã hội[9]. Lập danh sách nhận quà của chủ tịch nước, quà huyện, nhân dịp 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1945 – 27/7/2022. Phối hợp với ban ngành đoàn thể xã đi thăm hỏi tặng các đối tượng chính sách người có công trên đị bàn xã là 10 người tổng số tiền là 4.600.000 đồng. Tổ chức tọa đàm kỉ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1945 – 27/7/2022.
Làm hồ sơ chế độ người cao tuổi cho 2 đối tượng. Nhận và in sổ hộ nghèo, cận nghèo cho 143 hộ nghèo, cận nghèo. Nhận 104 thẻ bảo hiểm cận nghèo cấp cho hộ cận nghèo còn thiếu trên địa bàn xã. Tiến hành làm hồ sơ hỗ trợ F1 bị cách ly tại nhà tổng số 78 hồ sơ với 22.760.000 đồng. Nhận và cấp phát tiền điện hộ nghèo năm 2018, truy lĩnh 2019, 2020, năm 2021 tổng số tiền là 35.676.000 đồng.
Phối hợp với ban ngành đoàn thể tổ phiên giao dịch việc làm lần thứ 2. Rà soát nhà ở  hộ nghèo trên địa bàn xã đã xuống cấp có nhu cầu xây mới và sửa chữa. Rà soát ao hồ trên địa bàn xã, thực hiện kí cam kết rào, chắn, cắm biển báo với hô có ao hồ để phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích.
2.5. Hội chữ thập đỏ:
Phối hợp với trường TH & THCS Phạm Hồng Thái rà soát các em học sinh đủ điều kiện hưởng học bổng của tập đoàn Vingruop gửi về cấp trên phê duyệt. Thực hiện gia hạn học bổng của tập đoàn Vingruop với 2 học sinh trên địa bàn xã là học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi tháng hưởng 700.000 đồng. Tuyên truyền khám tim bẩm sinh, hở hàm ếch, dị tật bẩm sinh trên địa bàn xã. Tuyên truyền hiến máu 2 đợt với tổng số lượng tham gia là 35 lần hiến máu. Phối hợp đoàn từ thiện tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phát quà tại nhà văn hóa xã với 50 suất quà mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng và 14 phần quà cho học sinh giỏi mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng tổng giá trị là 34.900.000 đồng.
2.6. Trung tâm học tập cộng đồng:
- Phối hợp với trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 9.
- Hoàn thiện hồ sơ mở lớp sơ cấp nghề sửa chữa máy nông nghiệp.
2.7. Công tác dân tộc - tôn giáo:
Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Đã tổ chức thăm hỏi, động viên các tổ chức tôn giáo trên địa bàn trong các ngày lễ, Tết. Vận động các tổ chức tôn giáo chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống Covid-19; thường xuyên vận động Nhân dân có đạo “sống tốt đời, đẹp đạo”[10] và chấp hành các quy định.
3. Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội ở địa phương
3.1. Tình hình an ninh chính trị:
- ANTG: Trên địa bàn xã Hải Yang phát hiện 01 đối tượng theo “Tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” (Họ và tên: Phạm Thị Vy; Sinh năm: 13/10/1998; HKTT: Thôn 3, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
- Về ANNT: Chưa phát hiện vụ việc gì.
 3.2. Trật tự ATXH-ATGT:
- Phạm pháp hình sự: Trong 9 tháng đầu năm 2022 xảy ra 05 vụ[11].
- Lĩnh vực TTATGT: Trong  9 tháng xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Hậu quả 03 người chết, 05 người bị thương,
Trong 9 tháng tổ chức TTKS 35 lượt, phát hiện 53 trường hợp vi phạm, xử lý 40 trường hợp với số tiền 10.700.000 đồng. nhắc nhở cho viết cam kết 05 trường hợp.
3.3. Công tác nhân hộ khẩu:
Giải quyết đăng ký nhân hộ khẩu, đăng ký tạm trú đúng theo quy định. Thực hiện rà soát đối khớp dữ liệu DCQG, rà soát cập nhật số CMND, rà soát công dân tạm trú trên địa bàn.
3.4. Công tác khác:
Rà soát số công dân từ vùng dịch về địa phương và tiến hành đưa quyết định cách ly tại nhà. Trực đảm bảo ANTT trên địa bàn xã trong các dịp lễ Tết và các thời điểm nhạy cảm về chính trị do Công an huyện chỉ đạo. Thực hiện kế hoạch phòng chống vi phạm các quy định về pháo nổ và PCCC. Thực hiện rà soát đối khớp dữ liệu DCQG, rà soát cập nhật số CMND,rà soát công dân tạm trú trên địa bàn.
Răn đe giáo dục 03 đối tượng thanh niên hư hỏng cần quấy trên địa bàn. Tiến hành kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe 12 lượt đối tượng tù tha về còn án tích, án treo, sưu tra. Tham mưu xử phạt trên lĩnh vực phòng chống dịch 01 trường hợp với số tiền 2.000.000 đồng.
Tăng cường công tác tuyên truyền với từng hộ dân, thôn xóm chấp hành tốt các quy định của luật giao thông đường bộ.
Thực hiện kế hoạch tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022. Tổ chức công tác rà soát thống kê phương tiện có trên địa bàn xã Hải Yang.
Tổ chức “ Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” tại 03 Thôn, làng thành công tốt đẹp.
4. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương:
Chỉ đạo BCHQS xã xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu theo Chỉ thị của BCHQS Huyện bảo vệ trực thường xuyên tại trụ sở trước, trong và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày thành lập Đảng 03/02 và xây dựng kế hoạch phòng chống Covid-19 theo sự chỉ đạo của cấp trên, trong 09 tháng bảo đảm tình hình ANCT-TTATXH ổn định.
Tổ chức gặp mặt gia đình và công dân trước Tết Nguyên đán để quán triệt trong thời gian chuẩn bị nhập ngũ. Thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, gia đình có con em ở tại ngũ nhân dịp Tết Nguyên đán mỗi suất quà trị 200.000 đồng tổng số tiền là thăm và tặng quà là 12.500.000 đồng. Tổ chức giao quân 7/7 đạt 100% chỉ tiêu trên giao và đăng ký độ tuổi 17 được 42 công dân đạt 1% so với dân số, rà soát độ tuổi 18- 25 được 233 công dân. Lập danh sách các đối tượng 3, 4 về GDQP-AN năm 2022 báo cáo về trên[12].
Thường xuyên phối hợp với các tổ chức CTXH xã theo quy chế phối hợp 7 ngành để làm tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, cùng với CA làm tốt công tác phối hợp theo Nghị đinh số 02/2020/NĐ-CP, Nghị đinh số 03/2019/NĐ-CP và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của chính phủ về việc phối hợp của DQTV với các lực lượng trong việc bảo vệ biên giới, biển đảo bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ công tác phòng chống cháy rừng, cùng với LL kiểm lâm thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa LLDQ với kiểm lâm địa bàn trong công các quản lý bảo vệ rừng.
5. Công tác giải quyết thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại tố cáo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật:
Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết 936 hồ sơ các loại theo đúng quy định[13], trong đó đã giải quyết đúng hạn 936 hồ sơ, không có hồ sơ trễ, không có trường hợp phải xin lỗi công dân.
Trong 9 tháng đầu năm 2022 UBND xã duy trì lịch tiếp công dân. Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, tiếp công dân thường xuyên 1 ngày/1 tuần vào thứ 4 hàng tuần. Tổng số buổi tiếp công dân: 30 buổi. Trong đó số lượt công dân trực tiếp đến trụ sở UBND có đơn: 05 lượt.
Tổng số lượt, đoàn đông người (3 người trở lên) 01 lượt.
Nội dung tiếp công dân liên quan tranh chấp đất đai, đường điện dân sinh,...
Tổng số đơn thuộc thẩm quyền 09 đơn. Trong đó:
+ Đề nghị: 05 đơn. Trong đó:
  • UBND xã đã giải quyết đúng thời hạn 04 đơn (hòa giải không thành 02 đơn; hòa giải thành 02 đơn);
  • UBND xã đang giải quyết trong thời hạn 01 đơn.
+ Kiến nghị, phản ánh: 04 đơn. Trong đó:
  • UBND xã đã giải quyết đúng thời hạn 04 đơn (hòa giải không thành 01 đơn; hòa giải thành 02 đơn);
  • UBND xã đang giải quyết trong thời hạn 00 đơn.
Tổng số lần tuyên truyền trực tiếp 09 lần, bao gồm: Phối hợp cùng HDDPB,GD PL huyện với 70 lượt người tham dự; Phối hợp Mặt trận và các đoàn thể cùng tổ chức thực hiện tuyên truyền theo định kỳ tại 03 thôn với 8 lần tuyên truyền và 375 lượt người tham dự với các nội dung: Tuyên truyền phòng chống dịch Covid; Tảo hôn và hôn nhân cận huyết; tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình; Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2015 ở các thôn, làng…Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã với khoảng 1.500 lượt nghe. Thông qua các buổi họp, phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao hiểu biết giúp mọi người nâng cao ý thức, nhận thức rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành luật, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Cấp phát 150 quyển tài liệu và 350 tờ rơi tuyên truyền
   II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
  Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, Chính quyền địa phương đã nỗ lực đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến nhân dân; kinh tế - xã hội có bước phát triển, đời sống nhân dân ngày được cải thiện, đã tổ chức  các hoạt động cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm; các chế độ chính sách cho các đối tượng được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Chất lượng dạy và học, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện, nhất là việc chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị từ xã đến thôn triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác tuyển quân, giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu giao. Công tác cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm; đơn thư khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo giải quyết kịp thời.
Trong 9 tháng qua bên cạnh những mặt công tác đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Thu các khoản thu trên địa bàn chưa đạt theo tiến độ, thu chưa dứt điểm còn để tồn tại từ những năm trước; một số cán bộ chuyên môn còn hạn chế, chưa sâu sát với nhiệm vụ, trình độ chuyên môn còn yếu, chấp hành quy chế làm việc chưa nghiêm. Thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển, xuống giống các loại cây trồng. Giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực giảm trong khi đó giá phân bón không giảm, ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của nhân dân.
IV- MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022
I. Kinh tế:
Tập trung hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa. Thu hoạch đến đâu làm đất đến đó phục vụ sản xuất vụ. Phối hợp cùng đơn vị bộ đội làm công tác dân vận thực hiện nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước khi mưa nhiều không gây ngập úng và đủ nguồn nước phục vụ sản xuất. Chủ động triển khai công tác phun hóa chất phòng chống các loại dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa và khô. Thông báo và vận động nhân dân trên địa bàn xã chủ động nạo vét mương thoát nước 2 bên tuyến đường giao thông nông thôn đảm bảo thoát nước trong mùa mưa.
Tập trung triển khai Đề án thành lập khu sản xuất tập trung xã Hải Yang giai đoạn 2021 - 2025.
Triển khai công tác QLBVR và phối hợp với các ban ngành liên quan PCCCR mùa khô năm 2022 theo kế hoạch, để hạn chế tối thiểu về thiệt hại tài nguyên rừng.
Thực hiện tốt công tác thu - chi ngân sách xã, lập kế hoạch thu đúng, đủ và kịp thời, theo dõi tận thu các nguồn thu trên địa bàn, đảm bảo cho nguồn chi thường xuyên tại xã. Đảm bảo kinh phí cho các ngành, đoàn thể hoạt động theo dự trù phân bổ kinh phí đầu năm.
II. Văn hoá - xã hội:      
Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đến với Nhân dân. Tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do cấp trên tổ chức. Tăng cường công tác tuyên truyền về các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.
Chỉ đạo các trường học chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học 2022-2023.
Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, trực 24/24 giờ tại Trạm y tế xã, đảm bảo sơ cấp cứu. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Theo dõi chặt chẽ các trường hợp người dân từ ngoài tỉnh trở về địa phương, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà, sẵn sàng ứng phó khi có dịch bện xảy ra. Tuyên truyền, tư vấn, vận động Nhân dân về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3.
Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội. Tuyên truyền về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tập trung cho công tác giảm nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
III. Công tác nội chính:
Chỉ đạo lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự tuần tra kiểm soát địa bàn, đặc biệt là khu vực rừng xã quản lý. Ban chỉ huy quân sự xã duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên tại trụ sở UBND xã theo chỉ thị của Ban CHQS huyện. Phối hợp với Công an xã quản lý tốt các đối tượng thuộc diện quản lý không để vượt biên trái phép, tuyên truyền LLDQ, DBĐV. Chủ động xây dựng các kế hoạch chiến đấu phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. duy trì chế độ bảo quản VKTB theo định kỳ. Thường xuyên duy trì tốt chế độ giao ban BCH, trung đội, thôn đội. Tiếp tục vận động nhân dân thu hồi vũ khí vật liệu nổ tồn đọng sau chiến tranh và súng tự chế trong nhân dân (nếu có).
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu những ngày cao điểm, kiểm tra bổ sung các kế hoạch chiến đấu phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tuần tra kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý ngay ở dưới cơ sở. Chủ động tham mưu đề xuất Đảng uỷ, UBND tốt về công tác quân sự địa phương. Đôn đốc đối tượng 3, 4 và đối tượng chắc sắc tôn giáo đi học tại huyện và tỉnh theo kế hoạch. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động công dân tham gia khán tuyển NVQS và chuẩn bị tốt công tác giao quân đầu năm 2022 đạt 100% kế hoạch huyện giao. Quản lý, đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV theo kế hoạch huyện giao.
Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi tặng quà ngày lễ ngày tết cho gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng, tham mưu cho UBND xã tổ chức toạ đàm ngày 22/12 ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân, tiếp tục tham mưu làm các chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến theo quy định.
Thường xuyên phối hợp với các tổ chức CTXH xã theo quy chế làm tốt công tác vận động quần chúng trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã và phối hợp cùng với CA theo quy chế phối hợp theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của chính phủ về việc phối hợp của DQTV với các lực lượng trong việc bảo vệ biên giới, biển đảo bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ công tác phòng chống cháy rừng, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa LLDQ với kiểm lâm địa bàn trong công các quản lý bảo vệ rừng.
Tiếp tục quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm, trọng tâm là Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030.
  Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc theo quy định để giải quyết các loại hồ sơ cho công dân nhanh gọn và khoa học theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã. Tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị của công dân, không để đơn thư tồn đọng kéo dài, nhất là vụ lấn chiếm đất tại Trạm y tế xã Hải Yang.
Trên đây là báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 cuối năm 2022 của UBND xã Hải Yang./.
 
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- UBND huyện (b/c);
- Phòng TC-KH huyện (b/c);
-Chi cục Thông kê (b/c);
- Đảng ủy – HĐND (b/c);
- Các ban ngành (t/h);
- Lưu: VT.
 
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tường Duy
Đ ã k ý
 
 
 
 
 
[1] Lúa: 145/145 ha, đạt 100% so với kế hoạch. Ngô cả năm: 4/4 đạt 100 % so với kế hoạch. Lang: 5/5 ha, đạt 100% so với kế hoạch. Sắn: 15/50 ha, đạt 30% so với kế hoạch. Đậu đỗ các loại: 9/9 ha, đạt 100% so với kế hoạch. Rau xanh và cây thực phẩm: 35/54 ha, đạt 64% so với kế hoạch.
[2] Tổng đàn gia súc toàn xã là 1.553 /2091 con  đạt 73,4 %  so với kế hoạch. Trong đó đàn bò 645/441 con đạt  146% so với kế hoạch , tỉ lệ lai hóa đàn bò 70,6/70,6 % đạt 100% so với kế hoạch, đàn trâu 17 con, đàn dê 265 con, đàn heo 634/1650 con đạt 38% so với kế hoạch, tỉ lệ lai hóa đàn heo 95/95 % đạt 100% so với kế hoạch.
[3] Trong 9 tháng đầu năm phát hiện 02 vụ mua bán, vận chuyển, chế biến, cất giấu lâm sản trái pháp luật: Tạm giữ 4,2 m3 gỗ , chủng loại: gỗ tạp các loại; 03 xe honda độ chế 01 xe máy cày.
[4]  04 hồ sơ cấp lại, cấp đổi QSD đất, 07 hồ sơ đăng ký biến động QSD đất, 08 hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
[5] Trang trí cắt dán khẩu hiệu các ngày lễ Tết mừng xuân Nhâm Dần và các cuộc họp, các kỳ Đại hội của cơ quan, ban ngành đoàn thể xã. Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022); Mừng xuân Nhâm Dần 2022, Ngày Quốc khánh 2/9. Tuyên truyền phòng dịch trên đàn gia súc, gia cầm, phòng chống thương tích cho trẻ em. Tuyên truyền bẩu cử trưởng thôn, đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022). Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2022); 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2022).
[6] Trường Mẫu giáo Hải Yang: Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên của trường: 09 người. Sỹ số học sinh toàn trường: 223 học sinh, trong đó: 114 nữ; dân tộc thiểu số: 61, nữ dân tộc thiểu số: 32; Tổng số: 07 lớp. Trường tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái: Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên của trường: 30 người. Trong đó: Biên chế: 29 người; Hợp đồng: 01 người. Sỹ số học sinh toàn trường 789 học sinh, trong đó: Nữ: 368; DTTS: 265, Nữ DTTS: 127.
[7] Tổng số lượt người khám 539 lượt người; tổng số điều trị 539 lượt người; Điều trị đông, tây y kết hợp 297 lượt người.
[8] Tổng số đối tượng trên 18 tuổi tiêm mũi 1 là 738. Tổng số đối tượng trên 18 tuổi tiêm mũi 2 là 1049. Tổng số đối tượng trên 18 tuổi tiêm mũi 3 là 2396. Tổng số đối tượng trên 18 tuổi tiêm mũi 4 là 740. Tổng số đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 là 42. Tổng số đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 2 là 291. Tổng số đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 là 193.Tổng số đối tượng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 là 677. Tổng số đối tượng từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2 là 534.
[9] Thực hiện Tết vì người nghèo cho 53 hộ nghèo, tặng 53 suất quà mỗi suất 225.000 đồng tổng giá trị 11.925.000 đồng. Lập danh sách nhận quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng là Thương binh, Bệnh binh. 15 đối tượng: mỗi đối tượng 300.000 đồng, tổng 4.500.000 đồng. Lập danh sách nhận quà của UBND tỉnh cho các đối tượng TB, BB, GĐCS, người NCĐHH, Con NCĐHH, Hưu Trí 36 đối tượng: mỗi đối tượng 200.000 đồng, tổng 7.200.000 đồng. Lập danh sách nhận quà của UBND huyện cho các đối tượng là Thương binh, Bệnh binh. tặng 05 đối tượng: mỗi suất 500.000 đồng.
[10] Toàn xã có 07 dân tộc gồm: dân tộc Banar 264 hộ 1.288 khẩu, dân tộc Mường 13 hộ 48 khẩu, dân tộc Dáy 02 hộ 06 nhân khẩu, dân tộc Tày 04 hộ 13 khẩu, dân tộc Nùng 01 hộ 02 khẩu, dân tộc Thái 02 khẩu, còn lại là dân tộc Kinh.
[11] 02 vụ cố ý gây thương tích; 01 vụ trộm cắp tài sản;  01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; 01 vụ mua bán, vận chuyển, chế biến, cất giấu lâm sản trái pháp luật
[12] Xây dựng lực lượng đạt 1,36 % so với tổng dân số, rà soát tổ chức luôn phiên LLDQ năm 2022 cho ra 14 đ/c, lập danh sách kết nạp mới 14 đ/c theo quyết định huyện giao. Trong quý kiểm tra quân số, rà soát tổng số lực lượng dân quân 59 đ/c. Tổ chức biên chế theo quy định, DQ cơ động = 28 đ/c, công binh 03, thông tin 03, y tế 03, trinh sát = 03 đ/c, Cối 60 là 03đ/c, còn lại là LL tại chỗ.
[13] Lĩnh vực Tư pháp: Tổng số đăng ký khai sinh: 880 trường hợp;  Đăng ký kết hôn: 18 trường hợp; Khai tử: 9 trường hợp; Bổ sung hộ tịch: 120 trường hợp; Xác nhận các việc về hộ tịch khác: 44 trường hợp; Tổng số chứng thực: 380 trường hợp; Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: 09 hồ sơ, Lĩnh vực Địa chính- xây dựng: 27 hồ sơ.
Số:33/NQ-HĐND 05/12/2022 Điều 1. Thống nhất thông qua về việc chủ trương thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã năm 2022, cụ thể như sau:
1. Tên công trình: Đường giao thông nông thôn xã Hải Yang. Hạng mục: Nền, mặt đường bê tông xi măng và hệ thống thoát nước.
2. Địa điểm xây dựng: Thôn 1, thôn 3, thôn Bông Hiot, xã Hải Yang , huyện Đak Đoa,  tỉnh Gia Lai.
3. Tên chủ đầu tư: Ban quản các CT MTQG xã Hải Yang.
4. Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình: Đáp ứng nhu cầu giao thông và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã.
5. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.
6. Qui mô công trình và qui cách xây dựng:
* Quy mô: L = 560m đường bê tông xi măng, bề rộng nền đường Bm = 5.0m, bề rộng mặt đường Bn = 3.5 m, dày 18cm bê tông đá 2x4 mác 250.
7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông.
8. Tổng mức đầu tư:     711.000.000 đồng.     
Trong đó:
Chi phí xây dựng:          666.634.830 đồng
Chi phí QLDA:              13.641.324  đồng
Chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư dự án          12.345.089  đồng
Chi phí dự phòng:                   18.379.000  đồng
 
 
 
 
9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cụ thể:
+ Ngân sách trung ương                    :   672.000.000 đồng.
+ Vốn  nhân dân đóng góp      :   39.000.000 đồng.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2022.
Điều 2. Giao cho UBND xã tổ chức chỉ đạo điều hành theo đúng quy định.
TT HĐND xã phối hợp với UBMTTQ xã và các tổ chức đoàn thể, tổ chức kiểm tra giám sát, đôn đốc và tạo điều kiện cho các ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.
Nghị quyết này được Thường trực HĐND xã Hải Yang khóa VII nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2022./.
1356/UBND-VX 17/07/2021 Tạm dừng các hoạt động ăn uống kể từ 19h ngày 17/7/2021 đến 19h ngày 20/7/2021
222/KH-CAH 08/06/2018
42/TB-UBND 12/03/2014 V/v Kết luận họp triển khai Nghị quyết 139/NQ-CP của Chính phủ
351/UBND-NL 03/04/2014 V/v Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE


 

THỜI TIẾT HẢI YANG

 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai