LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 6
Tổng lượt truy cập: 61
Số người on-line: 1
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2020-2025
 
ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; QUYẾT TÂM
ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; PHÁT HUY LỢI THẾ ĐỂ XÂY DỰNG XÃ IA BĂNG PHÁT TRIỂN VỮNG CHẮC

 (Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XI trình Đại hội Đảng bộ
lần thứ XII)
-----
 
      Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành của huyện, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong xã đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đồng thời tận dụng tiềm năng, lợi thế để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết; tình hình kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, hệ thống chính trị ngày một vững mạnh. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm hành động: “Dân chủ, thống nhất, kỷ cương, năng động và phát triển”, cùng với sự kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng bộ cùng nhân dân xã Ia Băng luôn giữ vững đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ GIAI ĐOẠN 2020- 2025
 
       Ia Băng là nằm ở cửa ngõ phía Nam của huyện Đak Đoa, giáp ranh với thành phố Pleiku (là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Gia Lai), có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã đi qua, thuận lợi trong tiếp cận được những yếu tố mới; đồng thời có tiềm năng, lợi thế cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; kế thừa những thành quả đã đạt được cùng với những kinh nghiệm thực tiễn, là tiền đề thuận lợi cho xã tiếp tục phát triển toàn diện và vững chắc trong giai đoạn mới.
     Tuy vậy, trước mắt xã Ia Băng vẫn còn nhiều khó khăn. Ngân sách chủ yếu phụ thuộc vào hỗ trợ từ ngân sách của Nhà nước nên chưa chủ động được các khoản đầu tư cho phát triển; trình độ dân trí phát triển chưa đồng đều, chất lượng nguồn nhân lực lao động còn thấp; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; vẫn là xã trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, do giá nông sản của một số loại cây chủ lực của xã như cà phê, hồ tiêu xuống thấp, trong khi giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp không giảm, dịch bệnh vẫn còn xảy ra, từ đó đã tiêu cực đến đời sống của nhân dân.
     Từ tình hình trên đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong xã phải có sự nỗ lực, quyết tâm lớn để thực hiện mục tiêu phát triển vững chắc trong giai đoạn mới.
     I- Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu
     1. Mục tiêu tổng quát
    Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ xã. Đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới. Phát huy tốt nhất các tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực đầu tư để phấn đấu xây dựng xã phát triển vững chắc. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
     2. Các chỉ tiêu chủ yếu
     2.1. Về kinh tế
- Đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người: 50 triệu đồng/người/năm.
- Diện tích cây trồng chủ yếu 4.500 ha. Trong đó:
+ Cây ngắn ngày là 819ha, (gồm: lúa cả năm 700ha (trong đó: vụ mùa là 590ha; đông - xuân là 110ha); các loại cây ngắn ngày khác (rau, củ, hoa,…) 119 ha.
+ Cây công nghiệp dài ngày là 3.621ha (gồm: cà phê 3.571ha; hồ tiêu 50ha).
+ Các loại cây trồng khác (cây ăn qủa và cây dược liệu) 60ha.
- Tái canh, cải tạo nâng cao chất lượng vườn cây cà phê 50ha/năm.
- Đến cuối nhiệm kỳ xây dựng 01 làng Nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Thành lập hợp tác xã: 01 hợp tác xã/năm.
- Thành lập doanh nghiệp: 01 doanh nghiệp/năm.
- Phấn đấu trong nhiệm kỳ xã đạt chuẩn quốc gia Nông thôn mới.
      2.2. Văn hóa - Xã hội
- Phấn đấu cuối nhiệm kỳ số trường đạt chuẩn quốc gia 03 trường.
- Huy động trẻ trong độ tuổi đến trường hằng năm 98%.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống 1,35%.
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 90% dân số.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%.
- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 150 người/năm.
- Giải quyết việc làm sau đào tạo nghề cho 120 lao động/năm.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối nhiệm kỳ đạt 43%.
     2.3. Quốc phòng - An ninh
- Tỷ lệ giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao.
- Tỷ lệ xây dựng lực lượng dân quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao.
- Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt loại khá trở lên.
- Hằng năm xếp loại về quốc phòng - an ninh đạt loại vững mạnh.
     2.4. Xây dựng hệ thống chính trị
- 100% cán bộ, đảng viên (trừ đảng viên được miễn sinh hoạt) được học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
- Phấn đấu đến năm 2025 có 65% các chi bộ thôn, làng có cấp ủy; 70% thôn, làng có bí thư chi bộ tại chỗ; 55% bí thư kiêm thôn trưởng.
- Phấn đấu phát triển đảng viên mới hằng năm đạt 07% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.
- Phấn đấu hằng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên, không có đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
- Hằng năm Đảng bộ phấn đấu được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 15% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém.
- Xây dựng chính quyền xã hằng năm đạt loại B (hoàn thành tốt) trở lên; đến năm 2025 có 100% cán bộ chuyên trách, công chức đạt tiêu chuẩn về trình độ các mặt, có năng lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã, thôn, làng hằng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên; tập hợp quần chúng vào các tổ chức đạt 80% trở lên.
      III- Những nhiệm vụ, giải pháp
     1. Về kinh tế
     1.1. Nông nghiệp
     Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 153-KH/HU ngày 31/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành Quy định Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020.
      Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của xã, trong đó các loại cây chủ lực là cà phê, hồ tiêu cần được giữ ổn định về diện tích. Tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo giống và kỹ thuật chăm sóc để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế, chú trọng đến việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vận động nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất sản phẩm sạch, an toàn, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và từng bước tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xây dựng được ít nhất 01 sản phẩm mang thương hiệu của Ia Băng. Khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các hộ nông dân, cung cấp vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm thông qua tổ liên kết hoặc hợp tác xã để nâng giá trị hàng hóa và hiệu quả kinh tế. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, tập trung cải tạo đồng ruộng và chuyển đổi các chân ruộng trồng lúa thường xuyên bị hạn sang các loại cây trồng cạn; khuyến khích nhân dân trồng xen canh, đa canh các loại cây trồng, trong đó quan tâm đến việc trồng cây ăn qủa, cây dược liệu và rau xanh.         Đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các công trình thủy lợi, giao thông nội đồng. Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển mô hình kinh tế trang trại, gia trại theo hướng kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, nuôi nhốt và trồng cỏ. Thực hiện tốt chương trình lai cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò, heo; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 50% số bò có máu lai và lợn lai chiếm 80%. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hộ chăn nuôi. Khuyến khích, tạo điều kiện và làm trung gian để doanh nghiệp đầu tư liên doanh, liên kết nuôi trồng, sản xuất, cung cấp thức ăn và tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi. Khai thác tốt các diện tích mặt nước hồ Ia Băng để phát triển nuôi trồng thủy sản.
      Quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng trồng hiện có; quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 154-KH/HU ngày 31/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Khảo sát nhu cầu sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội, đất ở, đất sản xuất. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số không sang nhượng và cho thuê đất sản xuất, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt.
     1.2. Công nghiệp, xây dựng
    Đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng cơ bản phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng Nông thôn mới. Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vào địa bàn, chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, chế biến các sản phẩm có lợi thế của xã như: cà phê, hồ tiêu.
      1.3. Dịch vụ
    Khai thác tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của xã, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ. Tham mưu cho cấp trên đầu tư xây dựng chợ nông thôn; tạo điều kiện để hình thành các hợp tác xã, tổ nhóm, hộ sản xuất. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn, nhất là Hồ Ia Băng.
      1.4. Về tài chính, ngân sách
      Tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu ngân sách trên địa bàn và các nguồn thu theo phân cấp, đẩy mạnh các giải pháp chống thất thu, đôn đốc thu. Sử dụng hiệu quả các khoản chi, thực hành tiết kiệm các khoản chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển. Kiên quyết khắc phục tình trạng lạm chi, các khoản chi không đúng và kém hiệu quả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
      2. Về văn hóa - xã hội
      2.1. Về giáo dục - đào tạo
    Củng cố và phát huy kết quả phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Phối hợp chỉ đạo triển khai có kết quả Kế hoạch số 163-KH/HU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thu hẹp dần chênh lệch về chất lượng dạy và học giữa học sinh đồng bào dân tộc thiểu số với học sinh dân tộc kinh. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học trên địa bàn theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục; quan tâm đến việc khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.
       2.2. Về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình
      Quan tâm công tác vệ sinh phòng bệnh, truyền thông giáo dục sức khoẻ và dân số - kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế - dân số; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 15%, trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đủ liều đạt 98%. Bài trừ tệ nạn ma túy, ngăn chặn hiểm họa HIV/AIDS. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Tham mưu đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Tích cực hướng dẫn nhân dân trồng các loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu để chữa bệnh và sản xuất làm hàng hóa.
       2.3. Về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao
     Đa dạng hoá các hình thức hoạt động để thu hút quần chúng tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Xây dựng lối sống lành mạnh, có lý tưởng trong thanh, thiếu niên gắn với đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Khai trừ tệ nạn mê tín dị đoan, “ma lai”, “thuốc thư”, thực hiện văn minh trong ma chay, cưới xin, đẩy lùi tệ tảo hôn. Quan tâm việc bảo tồn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn, làng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tiếp tục phát triển thể dục thể thao. Phát huy hiệu quả Trạm truyền thanh xã, bổ sung các cụm loa FM tại các thôn, làng để kịp thời thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với nhân dân.
     2.4. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội
     Phát triển dịch vụ, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho nhân dân. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng để mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động thanh niên xuất khẩu lao động. Hỗ trợ người dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
     Thường xuyên chăm lo các hộ gia đình chính sách, người có công. Động viên toàn dân tích cực hưởng ứng phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo.
     3. Về công tác quốc phòng - an ninh
    Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong tình hình mới. Xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân. Xây dựng lực lượng vũ trang xã vững mạnh toàn diện. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hằng năm. Tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ xã đạt kết quả khá trở lên, an toàn tuyệt đối. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nhất là Công an và Quân sự trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ; nắm chắc tình hình thôn, làng, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ và các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị. Tiếp tục công tác đấu tranh không để phục hồi hoạt động FULRO, “Tin lành Đê Ga”. Tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cộng đồng; không để người dân, nhất là người dân tộc thiểu số bị lôi kéo vượt biên trái pháp luật.
     Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ở trong nhân dân, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng phòng, chống tội phạm ma túy.
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
     4. Về xây dựng Đảng
  - Quyết tâm đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, trước hết là nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Ban hành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại địa phương phải thiết thực, khả thi, đảm bảo nguồn lực để thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đổi mới việc sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường lãnh đạo tập thể, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, trung thực, gần dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm của cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức.
    Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Tăng cường tuyên truyền, động viên các nhân tố mới, phát huy các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực. Chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch; triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
     Tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, chú trọng nâng cao năng lực cán bộ, công chức, trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Quan tâm đến công tác tạo nguồn cán bộ, để chủ động lựa chọn, bố trí cán bộ có đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đẩy mạnh việc tạo nguồn và công tác phát triển đảng viên, phấn đấu xây dựng chi ủy chi bộ thôn, làng đạt chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
      Kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sai phạm khi mới phát sinh. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và nội dung Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, theo hướng sát dân, cụ thể, phù hợp với thực tiễn. Phối hợp đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác dân vận, xây dựng lực lượng cốt cán, tập hợp quần chúng vào tổ chức, phát huy vai trò già làng, trưởng thôn, người có uy tín tham gia vận động quần chúng. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của nhân dân tham mưu, đề xuất, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Kiên quyết đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chính sách về dân tộc, tôn giáo.
     Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát của Hội đồng nhân dân xã về các vấn đề quan trọng của địa phương. Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) vào năm 2021 tại địa phương.
      Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân xã trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính. Củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ công chức để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho tổ chức và công dân.
     Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp quần chúng, củng cố, kiện toàn tổ chức, nhất là ở các thôn, làng. Chú trọng công tác nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ làm công tác mặt trận, đoàn thể, để kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh, bức xúc của dân ngay tại thôn, làng. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và phát huy vai trò lực lượng cốt cán trong các đoàn thể. Triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động thi đua yêu nước trong toàn dân, nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 100-KH/HU ngày 15/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên và Kế hoạch số 94-KH/HU ngày 19/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Nơi nhận:                                                                                         T/M ĐẢNG ỦY
- Huyện ủy (b/c),                                                                                      BÍ THƯ
- Hội đồng nhân dân xã,
- Ủy ban nhân dân xã,
- Mặt trận và các đoàn thể xã,
- Các đồng chí Đảng ủy viên khóa XII,
- Các Chi bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.                                                             Nguyễn Đình Minh

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Cơ quan: HĐND - UBND huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 184 Nguyễn Huệ - Thị trấn Đak Đoa - Huyện Đak Đoa - Tỉnh Gia Lai
Điện thoai: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831843  - Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Mai Tấn Lợi - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đak Đoa
Giấy phép: 08/GP-TTĐT ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai