CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Tổng cộng có: 31 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Huyện Phòng Tư pháp  Lĩnh vực tư pháp
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện Phòng Tư pháp  Lĩnh vực tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện Phòng Tư pháp  Lĩnh vực tư pháp
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp huyện Phòng Tư pháp  Lĩnh vực tư pháp
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp huyện Phòng Tư pháp  Lĩnh vực tư pháp
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp, Cơ quan đại diện; Tổ chức hành nghề công chứng. Lĩnh vực tư pháp
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp Huyện Phòng Tư pháp. Lĩnh vực tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Huyện Phòng Tư pháp. Lĩnh vực tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Huyện Phòng Tư pháp. Lĩnh vực tư pháp
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Cấp Huyện Phòng Tư pháp. Lĩnh vực tư pháp
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Huyện Phòng Tư pháp. Lĩnh vực tư pháp
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Huyện Phòng Tư pháp. Lĩnh vực tư pháp
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Huyện Cơ quan đại diện, Phòng Tư pháp; Tổ chức hành nghề công chứng. Lĩnh vực tư pháp
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cấp Huyện Phòng Tư pháp. Lĩnh vực tư pháp
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Cấp Huyện Phòng Tư pháp. Lĩnh vực tư pháp
Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Huyện Phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Huyện Phòng Tư pháp, UBND cấp xã lưu trữ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực tư pháp
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp huyện Phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp huyện Phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp huyện Phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Cấp Huyện UBND cấp huyện. Lĩnh vực tư pháp
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Huyện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.
Lĩnh vực hộ tịch
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Huyện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
Lĩnh vực tư pháp
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp Huyện Phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp huyện Phòng Tư pháp. Lĩnh vực tư pháp
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; kha Cấp huyện Phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp huyện Phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp huyện Phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp
Yêu cầu trợ giúp pháp lý tại chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý Cấp huyện + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm TGPL nhà nước. ​
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm TGPL nhà nước, Chi nhánh TGPL của Trung tâm.
Lĩnh vực Tư pháp
Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý tại chi nhánh trung tâm trợ giúp pháp lý Cấp huyện + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm TGPL nhà nước.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm TGPL nhà nước, Chi nhánh TGPL của Trung tâm.
Lĩnh vực Tư pháp
Thủ tục đề nghị thanh toán thù lao thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý tại chi nhánh trung tâm trợ giúp pháp lý Cấp huyện Chi nhánh của Trung tâm. Lĩnh vực Tư pháp