CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 02693831178):
   a. Thành phần lãnh đạo: 
      Chánh văn phòng: Đồng chí Mai Tấn Lợi
(Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 02693831178)

      Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Hiệp (Email: hiepnt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0914501073)
   b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
2. Phòng Nội vụ huyện 
(Email: nv.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 02693831250):

   a. Thành phần lãnh đạo:
      Trưởng phòng: Đồng chí Trương Minh Thanh (Email: thanhtm.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0905001679).
      Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lê Mộng Thảo (Email: thaolm.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0987610179).
      Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nhữ Việt Hùng (Email: hungnv.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0988961688).
   b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
3. Phòng Tư pháp 
(Email: tp.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 02693831013):

   a. Thành phần lãnh đạo:     
      Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đỗ Thành Việt (Email: vietdt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0961092177). 
   b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
(Email: tckh.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 02693831144):

   a. Thành phần lãnh