CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
 
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 02693831178):
   a. Thành phần lãnh đạo: 
      Chánh văn phòng: Đồng chí Diệp Đại Quốc 
(Email: quocdd.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0905448788)

      Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Hiệp (Email: hiepnt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0914501073)
      Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Lê Minh Vũ
(Email: vulm.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0912701782)

   b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
2. Phòng Nội vụ huyện 
(Email: nv.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 02693831250):

   a. Thành phần lãnh đạo:
      Trưởng phòng: Đồng chí Lương Nam Xuất Thế (Email: thelnx.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0907904647).
      Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nhữ Việt Hùng (Email: hungnv.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0988961688).
   b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
3. Phòng Tư pháp 
(Email: tp.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 02693831013):

   a. Thành phần lãnh đạo:     
      Trưởng phòng: Đồng chí Đỗ Thành Việt (Email: vietdt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0961092177). 
   b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
(Email: tckh.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 02693831144):

   a. Thành phần lãnh đạo:
      Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Ngọc Tiến (Email: tienpn.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0983989123). 
      Phó Trưởng phòng: Đồng chí Dương Thị Thu Thủy (Email: thuydtt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0905366626). 
   b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 
(Email: tnmt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 02693831847):

   a. Thành phần lãnh đạo: 
      Trưởng phòng: Đồng chí Mai Tấn Lợi (Email: loimt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0905031965)         
      Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thành Thoại (Email: thoaint.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0986345677). 
      Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lưu Văn Lân (Email: lanlv.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0392179999).
   b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
(Email: ldtbxh.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 02693894907):

   a. Thành phần lãnh đạo:
      Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga (Email: ngantt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0971502279).
       Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lê Quang Thanh (Email: thanhlq.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0916982227).
   b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
7. Phòng Văn hoá và Thông tin 
(Email: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 02693831262):

   a. Thành phần lãnh đạo:
      Trưởng phòng: Đồng Chí Kiều Thu Hương (Email: huongkt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0773511179)
   b. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo (Email: gddt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 02693831137):

   a. Thành phần lãnh đạo:
      Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Ngọc Hai (Email: haipn.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0982149480).
      Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nhữ Văn Hưng (Email: nhuhung1969@gmail.com, SĐT: 0966599555).  
   b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Email: nnptnt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 2693831170):
   a. Thành phần lãnh đạo: 
      Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Kim Anh (Email: anhnk.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0903568447).
      Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lê Tấn Hùng (Email: hunglt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0987603178).
   b. Chức năng, nhiệm vụ: : tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã;
10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
(Email: ktht.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0983894533):

   a. Thành phần lãnh đạo:
      Trưởng phòng: Đồng chí Trần Hưng Nghiệp (SĐT: 0963646688).
      Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lê Duy Linh (Email: linhld.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0973253959).       
   b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.
11. Phòng Dân tộc 
(Email: tt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0983931822):

   a. Thành phần lãnh đạo:
      Trưởng phòng: Đồng chí Lê Thị Hương (Email: huonglt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0983931822).
   b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân tộc;
12. Thanh tra huyện 
(Email: tt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 2693831255):

   a. Thành phần lãnh đạo:
      Chánh thanh tra: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền (Email: huyenntt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0978312626).
      Phó Chánh thanh tra: Đồng chí Lê Thị Thu Thảo (Email: thaoltt.dakdoa@gialai.gov.vn, SĐT: 0388767079).
    b. Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 1
Tuần hiện tại: 7
Tháng hiện tại: 125
Năm hiện tại: 563
Tổng lượt truy cập: 3096
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai