CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐAK ĐOA

Ngày đăng bài: 13/05/2019
      Nhằm Tăng cường hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngày 04/5/2019 Uỷ ban nhân huyện Đak Đoa đã ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của huyện.


       Việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2016-2020.
       Để đạt được các yêu cầu đó, chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 đã đưa ra một số chỉ tiêu và giải pháp tiết kiệm trong các lĩnh vực như sau:
       1. Một số chỉ tiêu trong các lĩnh vực:
       - Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định tại Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho các huyện, thị xã, thành phố  để tạo nguồn cải cách tiền lương, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, sách báo, tạp chí, xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm…
        - Phấn đấu thực hiện tiết kiệm tối thiểu 12% trong sử dụng kinh phí, nhất là các khoản chi như: tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tập huấn, lễ kỷ niệm, lễ đón các danh hiệu thi đua; thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.
        - Tiết kiệm tối thiểu 15% chi cho các đoàn đi công tác. Rà soát kỹ các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới đảm bảo gọn nhẹ, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, nghiêm cấm việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các đối tượng liên quan. Tăng cường quản lý chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
        - Tiếp tục đối mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đảm bảo mực tiệu đến năm 2021 phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.
        - Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của luật đầu tư công; triển khai có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công năm 2019 góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm.
         - Tăng cường công tác rà soát, bảo đảm 100% các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.
         - Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đối với 100% kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyển phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. 
        - Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các Chương trình mục tiêu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó ưu tiên nguồn lực phát triển các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng khó khăn, vùng thường xuyên bị thiên tai. Đảm bảo việc quản lý sử dụng vốn của các chương trình theo đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.
        - Triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn từ tài sản công.
        - Thực hiện mua sắm tập trung đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
         - Tăng cường bảo vệ phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng.
         - Tăng cường bảo vệ nguồn nước và bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh; bảo đảm tính bền vững, hiệu quả trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thực hiện các biện pháp cụ thể phát triển bền vững tài nguyên nước.
         - Chống lãng phí, thực hiện giảm tổn thất điện đến mức thấp nhất.
        - Thực hiện tốt các quy định hiện hành liên quan đến thành lập, hoạt động và quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đảm bảo đúng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
         - Thực hiện minh bạch, công khai trong xây dựng, thực hiện kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn.
         - Thực hiện tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 18/NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 15/10/2017 Hội nghị BCH TW Đảng khóa XII. Thực hiện có kết quả Đề án tinh giảm biên chế đã được phê duyệt. Trong năm 2019 phải đảm bảo thực hiện đúng biên chế được giao năm 2019 tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Gia Lai năm 2019.
        - Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý cán bộ tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các nội quy, quy chế, các quy định về thời gian làm việc, về sử dụng thời gian lao động, kỷ luật lao động, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Khuyến khích tăng năng suất lao động bằng quy chế thưởng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật theo quy định của pháp luật.
       2. Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm:
       - Thống nhất công tác chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND cấp xã.
        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
        - Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực.
         - Đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
         - Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
        - Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
(Quyết định ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của huyện Đak Đoa kèm theo tại đây)

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 22
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai