CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

Tháng 7/2019

 

Tháng 6/2020.(03/07/2020)

Tháng 5/2020.(05/05/2020)

Tháng 4/2020.(04/05/2020)

Tháng 3/2020.(31/03/2020)

Tháng 1/2020.(27/02/2020)

Tháng 2/2020.(27/02/2020)

Tháng 11/2019.(27/12/2019)

Tháng 12/2019.(09/12/2019)

Tháng 10/2109.(14/10/2019)

Tháng 9/2019.(13/10/2019)