UBND huyện Đak Đoa
    Địa chỉ: 184 Nguyễn Huệ - thị trấn Đak Đoa - huyện Đak Đoa - Gia Lai
    Điện thoại: 059.3831178
         Fax: 059.3831843
         Email: unnddakdoa@gialai.gov.vn
       Website: dakdoa.gialai.gov.vn