LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 2
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 3
Tổng lượt truy cập: 37
Số người on-line: 1
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020
Đak krong có vị trí rất thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong cụm phía bắc, có đường tỉnh lộ 670B chạy qua thuận lợi cho việc đi lại và lưu thông hàng hoá trong khu vực, có Công ty cà phê Đak Đoa trên địa bàn hàng năm tạo nhiều việc làm cho nhân dân góp phần trong việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh - quốc phòng tại địa bàn. Song xã cũng còn không ít những khó khăn đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong xã phải ra sức phấn đấu vượt qua mọi thách thức xây dựng xã nhà ngày càng vững về kinh tế ổn về quốc phòng - an ninh.
1/Mục tiêu tổng quát
Tập trung phát huy mọi nguồn lực xã hội, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, để phát triển nhanh và bền vững phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng các ngành dịch vụ thương mại cơ khi nhỏ. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao dân trí, phát triển nguồn lực, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Củng cố an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phương châm: “ Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”
2/- Các chỉ tiêu chủ yếu.
         1. Tốc độc tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 là 8% (so sánh năm 2010)
            Cơ cấu kinh tế xã đến năm 2020
               - Nông nghiệp: 80%
               - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ: 20%
          2. Thu nhập bình quân đầu người 27 triệu đồng trở lên.
         3. Tổng diện tích gieo trồng chủ yếu: 1.643 ha trong đó cây hàng năm là: 508ha; diện tích cây trồng lâu năm là 1.135ha  (Cà phê: 680 ha; Hồ tiêu: 70; Cao su: 252 ; Bời lời 75 ha và cây ăn quả là 58ha).  
         4. Thu ngân sách địa phương hàng năm đạt 100% kế hoạch giao.
         5. Tỷ lệ đàn bò có máu lai 60%, heo lai 90%
         6. Huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp đạt 99 %
         7. Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1. %
         8. Đạt chuẩn Nông thôn mới theo 19 tiêu chí
         9. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3 % theo tiêu chí hiện hành.
        10. Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ giáo dục THCS.
        11. Xây dựng thôn làng văn hoá: Giữ vững 5 thôn, làng văn hoá và đề nghị công nhận mới 6 thôn, làng văn hóa, 80-85% hộ gia đình văn hoá.
       12. Duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 80% người dân tham gia các hình thức BHYT.
      13. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 50%.
     14. Xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,5 dân số, giao quân đạt 100% chỉ tiêu.
     15. Diễn tập trị an đạt loại Khá.
     16. Phấn đấu có trên 30% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 80-85% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm
     17. Hàng năm phát triển đảng viên mới từ 7% (so với với tổng số Đảng viên đầu năm).
    18. Xây dựng chính quyền xã trong sạch vững mạnh.
    19. Mặt trận đoàn, thể tập hợp từ 90% quần chúng vào hội.
II/- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.
1/- Kinh tế.
1.1/- Phát triển nông nghiệp nông thôn.
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thâm canh tăng vụ khai thác triệt để các diện tích có thể làm lúa đông xuân, lúa nước đảm bảo lương thực tại chỗ. Chú trọng công tác đào tạo nghề, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống mới vào sản suất nhằm nâng cao năng suất, duy trì và chăm sóc tốt diện tích cà phê, cao su, hồ tiêu hiện có. Xây dựng nhiều mô hình sản suất, kinh doanh giỏi, các mô hình trồng lúa, chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa..
Khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi, đề nghị cấp trên hỗ trợ xây dựng các đập thuỷ lợi vừa và nhỏ đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất. Khuyến khích nhân dân phát triển nuôi cá, nuôi ong và các loại gia cầm, chú trọng công tác phòng ngừa dịch bệnh, phát hiện và xử lý kịp thời khi có ổ dịch sảy ra tránh gây thiệt hại cho người chăn nuôi.
Phối hợp với kiểm lâm địa bàn tằng cường công tác vận động nhân dân bảo vệ rừng không phá nương làm rẫy, cương quyết xử lý các đối tượng lâm tặc phá rừng.
Tuyên truyền vận động nhân dân các tổ chức cá nhân trên địa bàn chung tay xây dựng nông thôn mới phấn đấu đến năm 2017 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
1.2/- Phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
Khuyến khích phát triển các nghề truyên thống của người dân tộc thiểu số; sơ chế biến cà phê, bời lời, các hoạt động dịch vụ thương mại buôn bán phục vụ đời sống nhân dân. Xây dựng chợ tập trung theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt trong đề án xây dựng nông thôn mới. Phát triển các cơ sở cơ khí, đảm bảo đủ năng lực sửa chữa các máy móc thiết bị, công cụ lao động phục vụ cơ giới hoá nông nghiệp nông thôn.
1.3/- Phát triển cơ sở hạ tầng.
Tranh thủ các nguồn vôn đầu tư, huy động nội lực trong nhân dân để triển khai làm bê tông hoá đường giao thông nông thôn còn lại, phấn đấu 100%  đường giao thông nông thôn được bê tông hoá. Tiếp tục khắc phục sửa chữa và xin hỗ trợ của các cấp xây dựng các phòng học đã xuống cấp của trường Tiểu học và trường Mầm non.
2/- Văn hoá – xã hội.
Bố trí quỹ đất để vận động nguồn đóng góp trong nhân dân và hỗ trợ của nhà nước để xây dựng hội trường cho các thôn 5, thôn 1, thôn 2, thôn 3…các nhà sinh hoạt cộng đồng trong làng DTTS đảm bảo đủ tiêu chí về Nông thôn mới.
Thực hiện thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về dân số và kế hoạch hoá gia đình.
Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình xoá đói giảm nghèo, lồng ghép có hiệu quả các chương trình quốc gia.
Làm tốt công tác chính sách, thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo giúp đỡ các hộ chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo môi trường bình đẳng các tôn giáo dân tộc trên cơ sở pháp luật cho phép.
Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, triển khai triệt để “phong trào hai không” và xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục”. Chất lượng hoạt động của hội khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.
Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, đảm bảo tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng; chính sách bảo hiểm cho người nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời vận động nhân dân tham gia bảo hiểm tự nguyện, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh trong nhân dân.
Đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao,tổ chức phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đảm bảo 100% các thôn làng có loa truyền thanh.
3/- Quốc phòng – an ninh.
Quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, pháp lệnh dân quân tự vệ đến với nhân dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ đảng viên và nhân dân làm cho mọi người dân có ý thức trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Huấn luyện dân quân hàng năm đạt loại khá, giao quân đạt 100% chỉ tiêu.
Tăng cường công tác tuyên truyên giáo dục cho nhân dân thông qua các buổi phát động quần chúng, hội họp để nhân dân nhận thấy rõ âm mưu, bản chất của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh  giác, phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ’’ của kẻ thù. Đấu tranh kiên quyêt bóc gỡ các đối tượng đưa ra kiểm điểm trước dân, xây dựng kế hoạch quản lý các đối tượng trên địa bàn, thành lập, duy trì các tổ tự quản giữ vững an ninh chính tri trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
4/- Xây dựng hệ thống chính trị.
4.1/- Xây dựng đảng.
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống đối với cán bộ đảng viên và nhân dân, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao nhận thức về Đảng, về chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.  Tiếp tục, triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Triển khai có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Đảng tại các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI .
Tiếp tục củng cố kiện toàn hệ thống chính trị từ xã đến các thôn làng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ, đổi mới phương pháp lãnh đạo của cấp uỷ, đổi mới nội dung trong sinh hoạt Chi bộ, phân công cấp uỷ phụ trách dự sinh hoạt các chi bộ từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.
Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng sắp xếp, sử dụng  hợp lý cán bộ nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ nữ. Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới cho từng năm, chú trọng quần chúng là người đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng dân quân.
Gắn việc lãnh đạo với tăng cường công tác kiểm tra giám sát thường xuyên, ngăn chặn kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, chích sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.
4.2/- Xây dựng chính quyền
Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của đại biểu HĐND, sự điều hành của Chính quyền. Tiếp tục thực hiện thủ tục cải cách hành chính tổ một cửa, xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ chuẩn về chuyên môn có phẩm chất đạo đức lối sống, kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm kỷ luật tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm pháp lệnh quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trong các vấn đề có liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân, chống biểu hiện dân chủ hình thức quan liêu cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng.
4.3/- Xây dựng và củng cố Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.
Củng cố tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và Đoàn thể nhân dân, đa dạng hoá các mô hình tập hợp, thu hút quần chúng vào các tổ chức. Xây dựng các phong trào thi đua lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục triển khai việc “Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; nêu cao vai trò của già làng trưởng thôn, phát huy và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. Xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán đảm bảo độ tin cậy.
Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên. Đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới đưa nhiệm vụ công tác dân vận vào chương trình hoạt động của chi bộ, ban ngành đoàn thể, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyên viên vận động dân nhân chấp hành đường lối chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai