LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 3
Năm hiện tại: 45
Tổng lượt truy cập: 337
Số người on-line: 1
THÀNH PHẦN LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN XÃ IA PẾT 


Thành phần lãnh đạo:
 
            1. Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã: Đồng chí Lê Anh Hùng (SĐT: 0905101701)
             - Chức năng, nhiệm vụ của Bí thư Đảng ủy xã:
             + Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết vàchỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình;nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất;nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhândân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảngbộ.
            + Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ vàchỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành,Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.
            + Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnhđạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường,thị trấn.
- Chức năng nhiệm vụ Chủ tịch HĐND xã:
Điều hành chung các công việc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã. Giữ mối liên hệ công tác giữa Hội đồng nhân dân xã với Thường trực HĐND các cấp.
             + Chỉ đạo và quyết định dự kiến nội dung, chương trình, triệu tập các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã. Chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, điều khiển các phiên khai mạc, chất vấn, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Ký chứng thực nghị quyết kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã.
            + Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã.Chỉ đạo xây dựng và chủ trì công tác giám sát của Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật; việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã tại địa phương.
            + Chỉ đạo công tác xây dựng chính quyền địa phương; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp. Chỉ đạo công tác đối ngoại của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dânxã.Chủ trì các phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất của Thường trực Hội đồng nhân dân xã.
            + Ký các văn bản sau: Giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân xã bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Trưởng Phó các ban của Hội đồng nhân dân xã;  phê chuẩn Nghị quyết kết quả bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân xã; thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chỉ định Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Ký các nghị quyết, quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân xã và các văn bản quan trọng khác của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân xã.
            + Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định.
            + Phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và các Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân xã.
            + Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Hội đồng nhân dân xã theo quy định.
 
2. Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã: Đồng chí Nguyễn Hồng Tân (SĐT 0979622479.
            - Chức năng, nhiệm vụ:
+ Trực tiếp chuyên trách công tác Đảng vụ, giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng ủy. Thực hiện chế độ tổng hợp báo cáo theo qui định. Giữ mối liên hệ giữa cấp ủy với chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các chi bộ trực thuộc.
+ Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, công tác kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng bộ. Trực tiếp phụ trách khối dân vận.
+ Cùng Bí thư­ đảng ủy thực hiện công tác tổ chức, công tác quản lý cán bộ, quản lý đảng viên theo phân cấp. Thực hiện các nhiệm vụ đ­ược Bí th­ư ủy quyền, cấp ủy phân công và cấp trên giao. Ký các văn bản theo thẩm quyền.
+ Chỉ đạo theo dõi các hoạt động của MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp xã và các hoạt động của các chi bộ.
3. Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã: Đồng chí Lữ Quốc Tuấn (SĐT: 0988809665)
            - Chức năng, nhiệm vụ: 
+ Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;
+ Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;
+ Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;
+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;
+ Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
+ Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;
+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.
4. Phó chủ tịch HĐND xã.
            Thành phần: 01 người. Đồng chí Phạm Thanh Bình (SĐT: 0385935159)
            - Chức năng, nhiệm vụ:
Thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dânxã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân xã; chỉ đạo các hoạt động thường xuyên của đại biểu Hội đồng nhân dân xã chuyên trách.
            + Tham gia cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân xã theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã.
            + Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã lãnh đạo, điều hành các hoạt động thường xuyên và giải quyết công việc hàng ngày của Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã; 
            + Tham gia chủ tọa các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, trực tiếp điều khiển một số phiên họp của Hội đồng nhân dân xã theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Chủ trì công tác chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã; tổ chức hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân xã.
             + Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân xã phân công các Ban của Hội đồng nhân dân xã thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân xã; chỉ đạo Thư ký kỳ họp phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã hoàn chỉnh nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân xã thông qua để Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ký chứng thực.
            + Đôn đốc, điều hòa hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội, chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. Giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan khối kinh tế, các cơ quan thông tấn báo chí.
            + Chỉ đạo giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Hội đồng nhân dân theo quy định.Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã.
            + Ký các văn bản và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.
5. Phó chủ tịch UBND xã.
            Thành phần: 01 người. Đồng chí Nguyễn Song Toàn (SĐT: 0972230886)
            - Chức năng, nhiệm vụ:
+ Được phân công thường trực Ủy ban nhân dân xã, chủ trì phối hợp các hoạt động chung của UBND khi Chủ tịch vắng mặt hoặc được chủ tịch ủy quyền giải quyết công việc cụ thể và báo cáo lại Chủ tịch
+ Trực tiếp phụ trách khối Văn hóa - Xã hội, trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý thường xuyên công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch (ngoài những vấn đề Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo) thuộc các ngành, lĩnh vực.
          + Phụ trách các ngành, lĩnh vực: Công tác Giáo dục và Đào tạo; công tác khuyến học; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; công tác vì sự nghiệp tiến bộ của phụ nữ; công  tác ý tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; văn hóa; thể dục, thể thao và du lịch; bưu điện, viễn thông và internet; công nghệ thông tin; cơ sở hạ tầng cho truyền thanh; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em; công tác chữ thập đỏ; công tác đời sống, lao động, việc làm; công tác xóa đói giảm nghèo; công tác thanh niên; văn thư lưu trữ nhà nước; công tác dân tộc; nước sạch vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nam xã hội; các vấn đề xã hội khác; quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ; các chính sách; công tác dân tộc thiểu số; việc triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO tại cơ quan UBND xã.
          + Phụ trách công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thi hành án; chứng thực; công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ ở công sở; nuôi con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài; trợ giúp pháp lý; hòa giải cơ sở; Giúp Chủ tịch UBND xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững…
          + Xử lý thường xuyên về công tác tôn giáo và công tác cải cách hành chính.
          + Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp dân theo lịch.
          + Làm Trưởng Bộ phận Một cửa trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về toàn bộ hoạt động của Bộ phận Một cửa của xã.
          + Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các bộ phận chuyên môn cơ quan như: Văn hóa - Xã hội; Văn phòng - Tư pháp; Lao động - Thương binh và xã hội; Y tế...
          + Giữ mối liên hệ làm việc với Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức xã hội.
+ Phụ trách, chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã giao.
6. UBMTTQVN xã.
            Thành phần: 02 người.
  1. Chủ tịch MTTQVN xã: Đồng chí Đỗ Quang Cảm. Chủ tịch UBMTTQVN (SĐT: 0979425044)
b. Phó chủ tịch MTTQVN xã: Đồng chí Than (SĐT: 0357594322)
            - Chức năng, nhiệm vụ:
+ Tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm, sáu tháng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình và các chủ trương công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mình;
+ Thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện;
+ Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở địa phương;
+ Tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; các nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng và củng cố chính quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương;
+ Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban Công tác Mặt trận,
Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng;
+ Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với chính quyền và các tổ chức thành viên cấp xã;
+ Hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tư vấn, cộng tác viên của
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;
+ Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản theo thẩm quyền;
+ Xét, quyết định khen thưởng, kỷ luật.
7. Công chức VP – TK.
Thành phần: 02 người.
a. VP – TK: Đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc (SĐT: 0349839864)
b. VT  - LT: (SĐT: 0989067355)
- Chức năng, nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;
Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiếp dân; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, xây dựng chính quyền điện tử; kiểm soát thủ tục hành chính, tập hợp, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu theo các lĩnh vực trên địa bàn; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;
+ Chủ trì, phối hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
8. Công chức Tư pháp – Hộ Tịch.
            Thành phần: 01 người. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh. (SĐT: 0898370739)
- Chức năng, nhiệm vụ:
+ Ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác tư pháp ở cấp xã; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.
+ Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan Tư pháp cấp trên.
+ Tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra các quyết định, chỉ thị do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng quy ước, hương ước thôn, tổ dân phố phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
+ Theo dõi, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện, đề xuất biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp xã với Phòng Tư pháp cấp huyện.
+ Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật ở cấp xã.
+ Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu nghiệp vụ cho tổ viên Tổ hoà giải trên địa bàn theo sự hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên.
+ Thực hiện việc đăng ký, đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ Tư pháp; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.
+ Thực hiện một số việc về quốc tịch thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
+ Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực các việc khác theo quy định của pháp luật.
+ Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
+ Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác tư pháp được giao với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Phòng Tư pháp.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

9. Công chức Tài chính - Kế Toán.
Thành phần: 01 người. Đồng chí Nguyễn Thị Thu (SĐT:0938949095)
- Chức năng, nhiệm vụ:
+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
+ Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã;
+ Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;
+ Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật;
+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
10. Công chức Địa Chính – Xây Dựng
Thành phần lãnh đạo: 02 Người. Đồng chí Lê Công Hưng. (SĐT: 0977014581)
- Chức năng, nhiệm vụ:
+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
+ Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
+ Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn cấp xã;
+ Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai và việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
+  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
11. Công chức VH – XH phụ trách LĐTB&XH
Thành phần: 01 người. Đồng chí Nguyễn Phi Cưng (SĐT: 0979311944)
- Chức năng, nhiệm vụ: 
+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
+ Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, người có công và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
12. Công chức VH – XH phụ trách Văn hoá và Thông tin.
            Thành phần: 01 người. Đồng chí Lê Văn Bài. (SĐT: 0905271983)
-  Chức năng, nhiệm vụ: 
+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình và thanh niên theo quy định của pháp luật;
- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, gia đình và trẻ em trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn;
+ Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương;
+ Thống kê theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động về tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên;
+ Theo dõi công tác an toàn thực phẩm; phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn;
+ Chủ trì, phối hợp với công chức khác và Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
 13. Công chức ĐC – XD phụ trách Nông nghiệp
 a. Thành phần: 01 người. Đồng chí Lê Minh Thu. (SĐT: 0902350017)
 - Chức năng, nhiệm vụ:
+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã;
+ Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn cấp xã.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
 14. Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự
 a. Thành phần: 01 người. Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng. (SĐT: 0377155788)
 - Chức năng, nhiệm vụ:
+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
+ Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
 15. Trưởng Công an xã
Thành phần: 01 người. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng. (SĐT: 0398101191)
 - Chức năng, nhiệm vụ:
+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
+ Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.BÁO
           
16. Hội LHPN xã:
Thành phần: 02 người.
Đồng chí Trương Thị Thanh Hòa. CT Hội LHPN xã. (SĐT:  0383822545)
            Đồng chí Thal. PCT Hội LHPN. SĐT:
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho ban chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ  Việt Nam.
17. Đoàn Thanh Niên xã:
            Thành phần: 02 người.
-Đồng chí Nguyễn Song Toàn. BT Đoàn xã. SĐT: 0387559326
-Đồng chí Yuên. Phó BT Đoàn xã. SĐT: 0338100821
 - Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho ban chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đoàn theo quy định của Luật Thanh niên và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
18. Hội Nông Dân xã:
Thành phần: 02 người.
Đồng chí Nguyễn Thị Huyền. Chủ tịch hội. SĐT: 0976854838
Đồng chí Giáp. Phó Chủ tịch hội. SĐT: 0327187598
            - Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho ban chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ hội nông dân cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.
19. Hội Cựu chiến binh xã:
Thành phần: 02 người.
Đồng chí Hồ Văn Chính. Chủ tịch hội. SĐT: 0969361439
Đồng chí Nay Noa. Phó Chủ tịch hội. SĐT: 0355890634
- Chức năng, nhiệm vụ: Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh. Làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.
20. Trạm Y Tế xã.
Thành phần lãnh đạo (02 người):
Trưởng trạm: Đồng chí Nguyễn Văn Phú (SĐT: 0977669569)
Phó trạm: Đồng chí Tống Thị Huế (SĐT: 0985089515)
- Chức năng, nhiệm vụ: Có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cung ứng thuốc thiết yếu, quản lý sức khỏe cộng đồng, truyền thông, giáo dục sức khoẻ.

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai