LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 5
Năm hiện tại: 35
Tổng lượt truy cập: 143
Số người on-line: 1
Định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025
 
Xã Nam Yang có Tỉnh lộ 670B chạy qua, là đầu mối giao thông của các xã phía Bắc, tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, liên kết các xã, nằm cạnh các xã có điều kiện để xâm canh phát triển kinh tế, tiếp cận nhanh những ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, có diện tích cây công nghiệp lớn và ổn định, công nghiệp xây dựng và thương mại, dịch vụ đang phát triển nhanh. Hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, đời sống nhân dân được cải thiện về nhiều mặt, cơ sở hạ tầng được quan tâm, đó là những tiền đề quan trọng đưa địa phương tiếp tục phát triển.
I- Mục tiêu tổng quát
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, ngày càng gắn sản xuất với ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trở thành trọng điểm của các xã phía Bắc huyện; khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế trên địa bàn xã. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí, làm tốt an sinh xã hội; cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị xã đến thôn vững mạnh. Giữ vững và tiếp tục nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới.
II- Các chỉ tiêu chủ yếu
1- Cơ cấu kinh tế xã năm 2025. Tỷ trọng các ngành (giá hiện hành):
- Nông nghiệp: 50%.
- Công nghiệp xây dựng:30%.
- Thương mại, dịch vụ: 20%.
2- Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 55 triệu đồng/ người/năm.
3- Diện tích một số cây trồng chủ yếu năm 2020: 1.150,24 ha, trong đó: Cây ngắn ngày: 144,22ha (lúa nước 45ha); tổng diện tích cây dài ngày 1.006,02 ha (trong đó: cà phê: 850 ha; hồ tiêu: 209 ha).
4- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đạt 115% kế hoạch (15% tăng thu).
5- Lai hóa đàn bò 80%; đàn heo 100%.
6- Huy động học sinh trong độ tuổi các cấp học đến trường 99%.
7- Tăng dân số tự nhiên đến cuối nhiệm kỳ còn 1,4%.
8- Giữ vững 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
9- Xây dựng thành công khu chợ mới xã Nam Yang.
10- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 43%.
11- Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.
12- Xây dựng lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu. Huấn luyện lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu.
13- Diễn tập chiến đấu trị an đạt loại khá.
14- Tổ chức cơ sở đảng: Phấn đấu xây dựng Đảng bộ hàng năm xếp loại trong sạch vững mạnh. Hàng năm có 4/9 chi bộ xếp loại trong sạch vững mạnh (44,4%). Xây dựng 03 Chi bộ có chi ủy.
15- Đảng viên: Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 80%/năm (trong đó xuất sắc nhiệm vụ 15 %/ năm). Tỷ lệ phát triển đảng viên mới 15-20% so với tổng số đảng viên/năm.
16- Xây dựng chính quyền vững mạnh, Mặt trận và các đoàn thể hàng năm đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.
- Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã và các thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm 75%;
- Tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng tham gia vào tổ chức đoàn, hội 85%/tổng số người trong độ tuổi của Hội viên, đoàn viên. Nâng cao chất lượng hoạt động của từng tổ chức hội.
III- Những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới
1- Về kinh tế
Nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn sản xuất với sơ chế biến, tiêu thụ sản phẩm và từng bước tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, tái canh cây cà phê, thâm canh hồ tiêu để nâng cao năng suất, thực hiện tốt công tác chăm sóc, đề phòng dịch bệnh cho cây trồng và gia súc, gia cầm. Áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp. Phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao chất lượng đàn gia súc; thực hiện có hiệu quả việc lai hóa đàn bò, nạc hoá đàn heo, khuyến khích phát triển chăn nuôi đàn gia súc và các loại gia cầm. Có biện pháp tận thu ngân sách trên địa bàn.  
Thúc đẩy phát triển công nghiệp, xây dựng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng: giao thông, thủy lợi,… Khuyến khích nhà đầu tư vào địa bàn, nhất là ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp như: Chế biến sản phẩm nông nghiệp (cà phê, hồ tiêu), dịch vụ sửa chữa máy nông nghiệp, điện cơ, điện tử.     
Phát triển các ngành dịch vụ theo hướng đa dạng hoá, mở rộng mạng lưới thương mại với các vùng lân cận để khai thác tốt thế mạnh sẵn có của xã. Tham mưu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thu hút mạnh các nguồn vốn cho đầu tư phát triển trên địa bàn xã nhằm đưa xã Nam Yang phát triển vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương xây dựng giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Có kế hoạch thực hiện tốt và đảm bảo về quản lý môi trường vệ sinh, nhất là việc xử lý rác thải.
2- Phát triển văn hóa, xã hội
Về giáo dục: huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi tới trường; duy trì phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục, hội khuyến học xã, đẩy mạnh hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, mở các lớp dạy nghề dưới nhiều hình thức để thanh niên đến tuổi lao động được đào tạo nghề và sớm tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỷ thuật mới nhất.
Thực hiện nghiêm túc các chương trình y tế quốc gia; giám sát chặt chẽ các dịch bệnh, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; cấp phát kịp thời thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được thụ hưởng. Tiếp tục phát huy công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình.
Chú trọng phát triển văn hóa, thông tin, thể thao đáp ứng yêu cầu của nhân dân, từng bước xã hội hóa các cơ sở vật chất, trang thiết bị, phong trào, hoạt động thể dục thể thao. Đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đưa các phong trào, các hoạt động về thôn. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các đoàn thể tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Nâng cấp các hội trường ở các thôn 1, 2 để phục vụ nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hoá của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả và thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Vận dụng các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện và của doanh nghiệp tài trợ cho nông nghiệp và nông thôn để hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống; tiếp tục phân công cán bộ, cấp ủy giúp đỡ thoát nghèo bền vững. Chú trọng đào tạo nghề cho lao động thông qua các kế họach đào tạo nghề của nhà nước và Trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. 
3- Công tác quốc phòng - an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
Nâng cao chất lượng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, đẩy mạnh công tác giáo dục kiến thức quốc phòng cho nhân dân. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo về số lượng và chất lượng chính trị, có độ tin cậy cao, chú trọng bồi dưỡng lực lượng dân quân cơ động. Điều chính bổ sung các kế hoạch chiến đấu trị an, chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra.
Kiện toàn và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng công an viên tại thôn để chủ động phối hợp giải quyết và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trên địa bàn; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội như số đề, cờ bạc; kiềm chế tai nạn giao thông; kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh đối với hành vi vi phạm pháp luật.
Thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh của xã, tập trung chỉ đạo xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân, dự bị động viên vững mạnh. Làm tốt công tác tạo nguồn xã đội trưởng, xã đội phó. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự xã và công an, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn.
4- Xây dựng hệ thống chính trị
4.1- Về công tác xây dựng Đảng
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về đường lối của Đảng, về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thường xuyên cung cấp thông tin, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, nâng cao tinh thần cảnh giác cánh mạng, với các âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kiên trì đấu tranh bảo vệ lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)  Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trọng tâm là “làm theo” và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình trong các lĩnh vực, đồng thời quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị từ xã đến thôn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác, đạt chuẩn về trình độ các mặt. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ hợp lý, nhất là cán bộ chủ chốt gắn với việc thực hiện tốt Đề án 01-ĐA/HU của Huyện ủy.  Làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công đảng viên phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và của chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.
Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được thường xuyên, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vi phạm của các chi bộ trực thuộc và đảng viên, chú trọng kiểm tra việc phát huy nguyên tắt tập trung dân chủ, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm theo quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng bộ trong tình hình mới, tiêp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân.
4.2- Về xây dựng chính quyền
Đẩy mạnh hoạt động của HĐND xã, phát huy được vị trí và vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt chú trọng giám sát việc đầu tư phát triển, quản lý sử dụng đất đai, thu chi ngân sách nhà nước, các vấn đề xã hội bức xúc, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
Củng cố hệ thống chính trị từ xã đến thôn hoạt động theo đúng chức năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đổi mới và chấn chỉnh lề lối làm việc, phong cách, thái độ tiếp dân, phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính; trước hết tập trung vào các thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động và đời sống của người dân, thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, đảm bảo giải quyết thông suốt, kịp thời mọi yêu cầu chính đáng của công dân. Rà soát đội ngũ cán bộ công chức để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chống biểu hiện quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong việc tham gia xây dựng chính quyền.
4.3- Về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
Tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đi đôi với tập hợp về số lượng phải coi trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và chất lượng hoạt động ở thôn. Quan tâm bồi dưỡng, xây dựng lực lượng nồng cốt đảm bảo về chất lượng, làm nòng cốt trong phong trào quần chúng. Chú trọng đến giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng và các cuộc vận động tổ chức tại địa phương. Vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Tiếp tục triển khai Quyết định số 217- QĐ/TW, Ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị  ( khóa XI) “về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc việt nam các đoàn thể chính trị xã hội ” và Quyết định số 218- QĐ/TW, Ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành về “ quy định về mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. 

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai