LIÊN KẾT WEBSITE


 

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 
Điện thoại:  0269.3      
Email:..........@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 1
Tuần hiện tại: 2
Tháng hiện tại: 16
Năm hiện tại: 80
Tổng lượt truy cập: 347
Số người on-line: 1
THÀNH PHẦN LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY - HĐND-UBND, UBMTTQVN XÃ NAM YANG


            1/ Bà Nguyễn Thị Bích Huệ - Bí thư đảng ủy xã - CT HĐND xã                                          (SĐT:098.453.1828)
            Chức năng, nhiệm vụ của Bí thư Đảng ủy xã:
             + Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết vàchỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình;nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất;nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhândân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảngbộ.
            + Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ vàchỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành,Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.
            + Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnhđạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường,thị trấn.
            - Chức năng nhiệm vụ Chủ tịch HĐND xã:
Điều hành chung các công việc về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã. Giữ mối liên hệ công tác giữa Hội đồng nhân dân xã với Thường trực HĐND các cấp.
             + Chỉ đạo và quyết định dự kiến nội dung, chương trình, triệu tập các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã. Chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, điều khiển các phiên khai mạc, chất vấn, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Ký chứng thực nghị quyết kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã.
            + Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã.Chỉ đạo xây dựng và chủ trì công tác giám sát của Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật; việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã tại địa phương.
            + Chỉ đạo công tác xây dựng chính quyền địa phương; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp. Chỉ đạo công tác đối ngoại của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dânxã.Chủ trì các phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất của Thường trực Hội đồng nhân dân xã.
            + Ký các văn bản sau: Giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân xã bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Trưởng Phó các ban của Hội đồng nhân dân xã;  phê chuẩn Nghị quyết kết quả bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân xã; thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chỉ định Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Ký các nghị quyết, quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân xã và các văn bản quan trọng khác của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân xã.
            + Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định.
            + Phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và các Ủy viên Thường trực Hội đồng
           2/ Ông Nguyễn Xuân Tùng - Phó Bí thư đảng ủy xã (SĐT: 0986286110)
Chức năng, nhiệm vụ:
+ Trực tiếp chuyên trách công tác Đảng vụ, giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng ủy. Thực hiện chế độ tổng hợp báo cáo theo qui định. Giữ mối liên hệ giữa cấp ủy với chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các chi bộ trực thuộc.
  + Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, công tác kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng bộ. Trực tiếp phụ trách khối dân vận. Cùng Bí thư­ đảng ủy thực hiện công tác tổ chức, công tác quản lý cán bộ, quản lý đảng viên theo phân cấp. Thực hiện các nhiệm vụ đ­ược Bí th­ư ủy quyền, cấp ủy phân công và cấp trên giao. Ký các văn bản theo thẩm quyền. + Chỉ đạo theo dõi các hoạt động của MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp xã và các hoạt động của các chi bộ.

          3/ Ông Trần Quang Tòng - Phó Chủ tịch HĐND xã (SĐT: 0984039059)
           - Chức năng, nhiệm vụ:
Thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dânxã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân xã; chỉ đạo các hoạt động thường xuyên của đại biểu Hội đồng nhân dân xã chuyên trách.
            + Tham gia cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân xã theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã.
            + Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã lãnh đạo, điều hành các hoạt động thường xuyên và giải quyết công việc hàng ngày của Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã; 
            + Tham gia chủ tọa các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, trực tiếp điều khiển một số phiên họp của Hội đồng nhân dân xã theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Chủ trì công tác chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã; tổ chức hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân xã.
             + Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân xã phân công các Ban của Hội đồng nhân dân xã thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân xã; chỉ đạo Thư ký kỳ họp phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã hoàn chỉnh nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân xã thông qua để Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ký chứng thực.
            + Đôn đốc, điều hòa hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội, chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. Giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan khối kinh tế, các cơ quan thông tấn báo chí.
            + Chỉ đạo giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Hội đồng nhân dân theo quy định.Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã.
            + Ký các văn bản và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.
           4/ Bà Nguyễn Vũ Hoàng Yên - Chủ tịch UBND xã (SĐT: 0364147714)
           Chức năng, nhiệm vụ: 
         + Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;
         + Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;
       + Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;
      + Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;
     + Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
      + Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;
     + Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.
     5/ Ông Lê Kim Nam - Phó Chủ tịch UBND xã (SĐT:0966822279)
      - Chức năng, nhiệm vụ:
        + Được phân công thường trực Ủy ban nhân dân xã, chủ trì phối hợp các hoạt động chung của UBND khi Chủ tịch vắng mặt hoặc được chủ tịch ủy quyền giải quyết công việc cụ thể và báo cáo lại Chủ tịch
      + Trực tiếp phụ trách khối Văn hóa - Xã hội, trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý thường xuyên công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch (ngoài những vấn đề Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo) thuộc các ngành, lĩnh vực.
          + Phụ trách các ngành, lĩnh vực: Công tác Giáo dục và Đào tạo; công tác khuyến học; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; công tác vì sự nghiệp tiến bộ của phụ nữ; công  tác ý tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; văn hóa; thể dục, thể thao và du lịch; bưu điện, viễn thông và internet; công ngh
       6/ Ông Nguyễn Công Phương - Chủ tịch UBNd xã (SĐT: 0383782688)
       7/ Ông Lê Thông - Chủ tịch HCCB xã (SĐT: 0988961343)
       8/ Bà Huỳnh Thị Hoa - Chủ tịch HPN xã (SĐT: 0978389802)
       9/ Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HND xã (SĐT: 09727139
48)
      10/ Bà Nguyễn Thị Cẩm Giang - BTĐ xã (SĐT: 0338299172)

THÔNG BÁO

TIN ẢNH

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai