CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Tổng cộng có: 24 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Cấp huyện
Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND cấp huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND huyện Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện  Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND huyện Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã