CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Tổng cộng có: 24 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Cấp huyện
Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND cấp huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND huyện Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện  Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND huyện Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND huyện Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc UBND huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Đăng ký hợp tác xã UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác x​ã
Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác x​ã
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác x​ã
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác x​ã
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất hoặc bị hư hỏng) UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)