CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 
KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VĂN BẢN
1037/QĐ-UBND 05/11/2020 Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
1079/QĐ-UBND 20/11/2020 Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
1073/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17-11-2020 Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
1019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 30-10-2020 Về việc triển khai áp dụng 03 TTHC mới và bãi bỏ 01 TTHC trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
886/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 18-09-2020 Về việc công bố Danh mục gồm 02 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện​ TẢI TẠI ĐÂY
825/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 26/8/2020 Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩ​nh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
625/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 16/07/2020 C​ông bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
623/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 16/07/2020 Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã​, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
608/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 08/7/2020 Công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai​ TẢI TẠI ĐÂY
595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 02/7/2020 ​Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện​ TẢI TẠI ĐÂY
597/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 02/7/2020 Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới bãi bỏ 01 TTHC trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã thành phố TẢI TẠI ĐÂY
570/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 23/6/2020 C​ông bố danh mục gồm 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyển giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
389/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 31/3/2020 Công bố danh mục gồm 02 TTHC mới trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
372/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 30/3/2020 C​ông bố Danh mục gồ 01 TTHC bị bãi bỏ thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHĐT và 03 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
352/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 26/3/2020 C​ông bố Danh mục gồm 02 TTHC mới và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY
1162/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/12/2019 C​ông bố Danh mục gồm 01 TTHC mới và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
1138/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 05/12/2019 C​ông bố Danh mục gồm 03 TTHC mới trong lĩnh vực lao động việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
1078/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 22/11/2019 C​ông bố Danh mục gồm 02 TTHC mới, 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
980/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 15/10/2019 Công bố danh mục gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
952/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 02/10/2019 Công bố danh mục gồm 01 TTHC mới và 04 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
932/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 24/09/2019 Công bố danh mục gồm  01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
920/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 19/09/2019 Công bố danh mục gồm 02 TTHC mới và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
803/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 09/08/2019 Công bố danh mục gồm 03 TTHC mới và 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thuốc lá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
636/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 13/06/2019 Công bố danh mục gồm 01 TTHC mới và 20 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
629/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 06/06/2019 Công bố danh mục gồm 16 TTHC sữa đổi bổ sung và 04 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
625/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 06/06/2019 Công bố danh mục gồm 01 TTHC sữa đổi bổ sung lĩnh vực lao động tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
615/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 05/06/2019 Công bố danh mục gồm 03 TTHC mới trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
603/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 03/06/2019 Công bố danh mục gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
573/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 22/05/2019 Công bố danh mục gồm 02 TTHC mới trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
487/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 18/04/2019 Công bố danh mục gồm 5 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
417/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 20/03/2019 Công bố danh mục gồm 19 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
414/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 20/03/2019 Công bố danh mục gồm 05 TTHC mới và 11 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
312/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 25/02/2019 Công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
53/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/01/2018 Công bố danh mục gồm 130 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh và 24 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
832/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 8/9/2017 Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
797/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 31/8/2017 Công bố 31 TTHC sửa đổi, 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
656/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 18/7/2017 Công bố 03 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY
549/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 5/6/2017 Công bố 04 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
512/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/5/2017 Công bố 16 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
492/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 8/5/2017 Công bố 03 TTHC mới trong lĩnh vực vệ sinh ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
462/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 27/4/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
448/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/4/2017 Công bố 07 TTHC mới, 13 TTHC sửa đổi và 04 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
433/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 11/4/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thanh phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
310/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 17/3/2017 Công bố 10 TTHC mới, 13 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh TẢI TẠI ĐÂY
202/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 27/02/2017 Công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
173/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 21/02/2017 Công bố 05 TTHC mới trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
155/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 20/02/2017 Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực dân tọc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện TẢI TẠI ĐÂY
1372/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Gia Lai 19/12/1012   Công bố Bộ TTHC áp dụng tại UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 24
Tổng lượt truy cập: 329
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai