CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2016

Ngày đăng bài: 21/12/2016
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân huyện triển khai quyết liệt thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở địa phương đạt được những kết quả tích cực như việc củng cố tổ chức bộ máy, quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính của huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ được phân định rõ ràng và cụ thể hơn; việc phân cấp quản lý giữa huyện và các xã , thị trấn được thực hiện theo hướng tăng quyền hạn, trách nhiệm cho chính quyền cơ sở. Công tác chỉ đạo, điều hành về nhiệm vụ cải cách hành chính từ huyện đến xã đã được nâng lên, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về quan điểm, phục vụ nhân dân, mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân ngày càng được cải thiện; cải cách thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc hành chính giữa các cơ quan hành chính với cá nhân, tổ chức; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dần dần được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; công tác kiểm tra cải cách hành chính được tăng cường, cụ thể:


Công tác Cải cách thể chế: luôn được huyện quan tâm chú trọng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL đặc biệt là công tác kiểm tra, thẩm định, thống kê, rà soát, đánh giá chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của huyện. Triển khai thực hiện theo các quy định về Luật, Nghị định, thông tư; hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước, đổi mới trong xây dựng và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL, đảm bảo tính khả thi, tính hợp pháp, hợp hiến với hệ thống các văn bản luật. Tiến hành rà soát thủ tục hành chính và đề nghị bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết công việc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức về cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân. Các văn bản được ban hành theo quy trình xây dựng và ban hành đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện đều được cơ quan tư pháp thẩm định theo đúng quy định, đảm bảo về mặt nội dung và thể thức trình bày, tổ chức lấy ý kiến của thành viên UBND huyện.
Năm 2016, UBND huyện chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra công tác xây dựng và ban hành văn bản của HĐND và UBND các xã trên địa bàn huyện, đánh giá: công tác ban hành văn bản của UBND các xã, thị trấn được ban hành đúng quy định và đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định. Tuy nhiên một số địa phương vẫn còn sai sót Đoàn kiểm tra kịp chấn chỉnh và hướng dẫn để trong thời gian tới thực hiện tốt hơn.
Công tác Cải cách thủ tục hành chính:  Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của huyện năm 2016 (Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 25/12/2015) và thành lập Tổ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của huyện nhằm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố theo quy định; Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai 500 thủ tục (trong đó: cấp huyện 260 thủ tục, cấp xã 240 thủ tục) đầy đủ theo quy định. Thực hiện niêm yết nghiêm túc theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh về công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và tại Bộ phận “Một cửa” của huyện, UBND xã, thị trấn và địa chỉ phản ánh kiến nghị về quy định hành chính.
Công tác Cải cách tổ chức bộ máy: Ủy ban nhân dân huyện đã quy định, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan chuyên môn thuộc huyện; xây dựng Đề án vị trí việc làm; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 và rà soát, thống kê nhu cầu biên chế các cơ quan quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức ở các xã, thị trấn để thực hiện củng cố, kiện toàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, địa phương. Tổ chức và hoạt động các cơ quan, đơn vị thuộc huyện được bố trí theo hướng tinh gọn, có sự phân định rõ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, đảm bảo khoa học và hợp lý theo Đề án vị trí việc làm; thể hiện trong công tác tham mưu UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ ở ngành, lĩnh vực được giao; thực hiện việc phân cấp quản lý của tỉnh và quy định việc phân cấp quản lý về Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ở các lĩnh vực, nhiệm vụ theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên; đảm bảo vai trò quản lý chỉ đạo tạo ra sự chủ động, linh hoạt và kịp thời trong giải quyết công việc; thường xuyên kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp quản lý; đã triển khai thực hiện thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP. Thực hiện nghiêm túc cơ chế “ Một cửa điện tử” để tiếp nhận và giải quyết những thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân đến liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; rà soát đánh giá cơ sở vật chất, cải tạo mua sắm trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện theo mô hình chuẩn, ứng dụng hiệu quả phần mềm “ Một cửa điện tử” vào công tác xử lý văn bản. Số lượng các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: có 13/13 cơ quan, đơn vị và 17/17 xã, thị trấn thực hiện cơ chế “ Một cửa”; đã thực hiện việc xin lỗi bằng văn bản khi các cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức quá thời hạn giải quyết theo quy định.
Việc triển khai cơ chế “Một cửa” cho thấy hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp đã được nâng lên, quy trình giải quyết công việc được đổi mới, hợp lý, khoa học, giảm phiền hà cho công dân, tổ chức khi đến giao dịch, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức khi đến giao dịch, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân tổ chức tập trung tại một đầu mối, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, cấp xã.
 - Số lượng hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết: 10.769 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua: 09 hồ sơ, số mới tiếp nhận: 10.760 hồ sơ, trong đó:
+ Đã giải quyết: 10.480 hồ sơ (trả đúng hạn: 10.390 hồ sơ, quá hạn: 90 hồ sơ)
+ Hồ sơ đang giải quyết: 289 hồ sơ (chưa đến hạn trả: 249 hồ sơ, Quá hạn: 40 hồ sơ
- Số lượng hồ sơ giải quyết theo cơ chế một của, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 48.524 hồ sơ, trong đó:
+ Đã giải quyết: 48.499 hồ sơ (trả đúng hạn: 48.499 hồ sơ)
+ Đang giải quyết: 25 hồ sơ chưa đến hạn
Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức: xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức thuộc huyện theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ, theo mô tả huyện tổng số vị trí việc làm 82 vị trí, số biên chế và số lao động cần có 145 biên chế.
Về đội ngũ, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã của huyện cơ bản đảm bảo về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã đến ngày 30/9/2016 là 365 người, trong đó: cán bộ: 167 người, công chức: 198 người.
Công tác Cải cách tài chính công: Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của cơ quan hành chính được nâng cao; hầu hết các cơ quan tiết kiệm chi để tăng thu nhập cho người lao động. Trên địa bàn huyện có 56 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ( trong đó có 01 đơn vị tự chủ toàn bộ kinh phí). Các cơ quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ và của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính. Kết hợp chặt chẽ chính sách an sinh xã hội với các chính sách tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và dịch vụ cá nhân như nhà ở, giáo dục, y tế, chăm sóc trẻ em... cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách tín dụng, việc làm, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống của nhân dân như Chương trình xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nông thôn..
Công tác Hiện đại hoá nền hành chính: Áp dụng ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác Cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân huyện nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điều hành, triển khai kết nối hệ thống quản lý văn bản điều hành tới UBND các xã, thị trấn; sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ; hoàn thiện hệ thống mạng, nâng cấp hệ thống một cửa điện tử của huyện; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; tăng cường hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử UBND huyện; đầu tư mua sắm phần mềm và đào tạo về công nghệ thông tin. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện áp dụng và thực hiện nghiêm túc hệ thống văn bản, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động chuyên môn của từng đơn vị mình; khi thực hiện quy trình trách nhiệm từng bộ phận và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ cơ quan và giữa các cơ quan với nhau được nâng lên trong việc áp dụng các quy trình theo tiêu chuẩn ISO để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến câc tổ chức và công dân.                                                                         
Thái Hưng

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 3
Tổng lượt truy cập: 25
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai