CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

Ngày đăng bài: 22/05/2017
 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn, kết quả đạt được như sau:
* Công tác công khai thủ tục hành chính:  
- Thực hiện quy định công khai thủ tục hành chính tại Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số 576/STP-KSTT ngày 14/10/2013 của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1707/UBND-NC ngày 01/11/2013 về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tổng số thủ tục hành chính được công bố, công khai: 637 thủ tục (trong đó: cấp huyện 272 thủ tục, cấp xã 365 thủ tục).
- Hình thức công khai thủ tục hành chính là niêm yết thành bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính theo hướng dẫn Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh (nội dung gồm: bảng niêm yết và nội dung từng thủ tục được in ra giấy A4) được đặt tại Bộ phận “Một cửa”  của các xã, thị trấn và ngay tại nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Riêng tại bộ phận “Một cửa” của huyện niêm yết công khai 69 thủ tục hành chính (Tư pháp – Hộ tịch: 27 thủ tục; đất đai: 25 thủ tục; cấp phép xây dựng: 03 thủ tục; đăng ký kinh doanh: 05 thủ tục; chứng minh nhân dân: 03 thủ tục và đăng ký giao dịch bảo đảm: 06 thủ tục).
- Việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh có kích thước phù hợp, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính và nội dung, địa chỉ phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận; vị trí đặt bảng thích hợp, không quá cao hoặc quá thấp để cá nhân, tổ chức dễ đọc, dễ tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính.


* Tình hình thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính:
Trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục hành chính UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành rà soát bộ thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm kịp thời phát hiện để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định hành chính không cần thiết, không phù hợp.
* Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
- Thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND huyện:  UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết: 3.541 hồ sơ (kỳ trước chuyển qua: 03 hồ sơ, số mới tiếp nhận: 3538 hồ sơ), trong đó: Đã giải quyết: 3.431 hồ sơ (trả đúng hạn: 3.372 hồ sơ; quá hạn: 59 hồ sơ); Hồ sơ đang giải quyết: 110 hồ sơ (chưa đến hạn trả: 66 hồ sơ,; quá hạn: 44 hồ sơ).
- Thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: Ủy ban nhân dân cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết: 9.273 hồ sơ (kỳ trước chuyển qua: 03 hồ sơ, số mới tiếp nhận: 9.270 hồ sơ), trong đó: Đã giải quyết: 9.246 hồ sơ (trả đúng hạn: 9.212 hồ sơ; quá hạn: 34 hồ sơ); Hồ sơ đang giải quyết: 27 hồ sơ (chưa đến hạn trả: 27 hồ sơ,; quá hạn: 0 hồ sơ).
* Công tác tiếp nhận và xử lý, phản ánh, kiến nghị về TTHC:
- Ủy ban nhân dân huyện đã quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã được UBND tỉnh công bố. Xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức vi phạm trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.
- Thường xuyên thông tin đến công dân, tổ chức về cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2010 của Chính phủ.
- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã công khai số điện thoại của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ có hòm thư góp ý để tổ chức, công dân trực tiếp đóng góp phản ánh những kiến nghị, những khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện không tiếp nhận hồ sơ phản ánh, kiến nghị nào về thủ tục hành chính.
* Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:
Trên cơ sở Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 để triển khai đến cán bộ, công chức và nhân dân theo các nội dung như: cải cách thể chế, cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, đổi mới nâng cao đội ngũ cán bộ công chức, hiện đại hóa nền hành chính; một số xã đã chủ động lồng ghép vào các buổi tuyên truyền ở thôn, làng, tổ dân phố để tuyên truyền các nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính đến nhân dân.
* ĐÁNH GIÁ CHUNG: Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã từng bước đạt được những kết quả bước đầu. Công tác chỉ đạo, điều hành về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ huyện đến xã đã được nâng lên, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về quan điểm, phục vụ nhân dân, mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân ngày càng được cải thiện; Cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc hành chính. Quy trình xử lý công việc được công khai, cơ chế giám sát hoạt động của cơ quan hành chính, sự phối hợp trong giải quyết công việc chuyển biến tích cực. Tuy nhiên việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn vẫn còn chậm, mức độ chuyên nghiệp, tính chuyên sâu, kỹ năng hành chính của công chức, viên chức còn hạn chế, đặc biệt là công chức các xã, thị trấn. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính mới đầy đủ, rõ ràng nội dung thông tin các thủ tục hành chính được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm chú trọng. Tuy nhiên công tác rà soát thủ tục hành chính nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ còn hạn chế (chủ yếu chỉ thực hiện theo thủ tục hành chính mới của tỉnh ban hành, không tiến hành rà soát); vẫn còn tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ của công dân nhất là các hồ sơ liên quan tới đất đai theo thủ tục hành chính theo quy định.
Thành Việt

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 30
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai