CHUYÊN MỤC

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò về thủ tục hành chính của huyện Bạn đánh giá như thế nào về thủ tục hành chính của huyện?
 
 
 
Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
1. Đồng chí Bùi Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (SĐT: 0914010041; thư điện tử công vụ: binhbt.dakdoa@gialai.gov.vn):
a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý các mặt công tác của UBND huyện; các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND huyện; các cơ quan chuyên môn, địa phương thuộc UBND huyện.
b) Chủ tài khoản thứ nhất Ngân sách huyện.
c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách; chủ trương đầu tư; thu hút đầu tư; quyết định đầu tư; xử phạt vi phạm hành chính; nội chính; công tác cải cách hành chính.
Khi cần thiết, Chủ tịch UBND huyện giao quyền, phân công cho Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định giải quyết các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch (bằng văn bản cụ thể hoặc phân công giải quyết từng vụ việc thông qua Phiếu xử lý công việc hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND huyện).
Khi một Phó Chủ tịch đi vắng, Chủ tịch trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay cho Phó Chủ tịch đi vắng.
d) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nội vụ, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Thanh tra huyện; các ban, hội đồng kiêm nhiệm (gồm: BCĐ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; BCĐ an toàn giao thông huyện; BCĐ Đề án 06; BCĐ phòng, chống dịch Covid-19; Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN; BCĐ cải cách hành chính; BCĐ chuyển đổi số; BCĐ liên ngành về ATTP; BCĐ các CTMTQG giai đoạn 2021-2025; BCĐ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; BCĐ phòng chống tội phạm và TNXH; BCĐ công tác QLGD đối tượng FULRO tại cộng đồng, BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và các ban, hội đồng kiêm nhiệm khác được giao).
đ) Giữ mối quan hệ giữa Ủy ban nhân dân huyện với Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện.
2. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện (SĐT: 0914097879; thư điện tử công vụ: dungnt.dakdoa@gialai.gov.vn)
a) Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy lợi, tài nguyên, môi trường, tư pháp; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, định canh – định cư, kinh tế tập thể, hợp tác xã; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; kiểm soát thủ tục hành chính. Trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện; kiến nghị cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.
b) Phụ trách và theo dõi các đơn vị: phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tư pháp, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các Hợp tác xã trên địa bàn, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh Đak Đoa; các ban, hội đồng kiêm nhiệm (gồm: Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư huyện; Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát việc bán đấu giá QSD đất; Hội đồng đánh giá, thống nhất các công việc và xác định khối lượng và giá cây cao su; Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện; BCĐ phát triển kinh tế tập thể; Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; BCĐ phòng không nhân dân; Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện; Ban chỉ đạo Bí mật nhà nước huyện; BCĐ thi hành án dân sự huyện; Tổ trưởng tổ đầu mối kiểm soát TTHC huyện và các ban, hội đồng kiêm nhiệm khác được giao).
c) Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc, ký thay Chủ tịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch về những quyết định của mình. Tùy tình hình cụ thể, Phó Chủ tịch được Chủ tịch giao quyền xem xét, quyết định giải quyết một số công việc khác do Chủ tịch trực tiếp phụ trách hoặc được Chủ tịch phân công giải quyết công việc thay cho Phó Chủ tịch khác đi vắng (bằng văn bản cụ thể hoặc phân công giải quyết từng vụ việc thông qua Phiếu xử lý công việc hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND huyện).  
d) Giữ mối quan hệ phối hợp với Hội Nông dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang.
3. Đồng chí Huỳnh Siểm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện (SĐT: 0905316813; thư điện tử công vụ: siemh.dakdoa@gialai.gov.vn):
a) Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành:
 - Lĩnh vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ; lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải; thuế, thống kê, doanh nghiệp, ngân hàng; khoa học - công nghệ; quyết toán dự án hoàn thành.
 - Lĩnh vực văn hóa – xã hội, bao gồm: Y tế, dân số, lao động - thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thông tin, truyền thông, thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình, bảo hiểm xã hội, dân tộc, tôn giáo, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện; kiến nghị cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.
b) Chủ tài khoản thứ hai Ngân sách huyện; xử lý giải quyết các công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực tài chính do Chủ tịch phân công.
c) Phụ trách và theo dõi các đơn vị: phòng Kinh tế và Hạ tầng, các ngân hàng, Hội Doanh nghiệp huyện, Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa – Mang Yang, Kho bạc Nhà nước Đak Đoa, Chi cục Thống kê khu vực Mang Yang – Đak Đoa, BQLDAĐT xây dựng huyện, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Dân tộc, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đội Công trình đô thị, Đội Công trình giao thông; các ban, hội đồng kiêm nhiệm (gồm: Hội đồng GDQP và an ninh huyện; BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người; Ban đại diện HĐQT NHCS xã hội huyện; Ban Tuyển sinh quân sự; BCĐ thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Hội đồng xét duyệt, đánh giá, công nhận xã thị trấn phù hợp với trẻ em; BCĐ vì sự tiến bộ phụ nữ; BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; BCĐ xây dựng điểm lực lượng dân quân tự vệ cơ động; BCĐ Trang TTĐT UBND huyện; Trưởng Ban Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện; Tổ công tác xúc tiến đầu tư huyện; Tổ thẩm định các dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững; Tổ thẩm định CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi và các ban, hội đồng kiêm nhiệm được giao).
d) Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc, ký thay Chủ tịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch về những quyết định của mình. Tùy tình hình cụ thể, Phó Chủ tịch được Chủ tịch giao quyền xem xét, quyết định giải quyết một số công việc khác do Chủ tịch trực tiếp phụ trách hoặc được Chủ tịch phân công giải quyết công việc thay cho Phó Chủ tịch khác đi vắng (bằng văn bản cụ thể hoặc phân công giải quyết từng vụ việc thông qua Phiếu xử lý công việc hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND huyện).  
đ) Giữ mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện, Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các hội khác của huyện.
4. Phân công theo dõi, phụ trách địa bàn đối với các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:
4.1. Đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện phụ trách, theo dõi địa bàn xã Hà Bầu.
4.2. Đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện phụ trách, theo dõi địa bàn xã Đak Sơmei, Đak Krong.
4.3. Đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách, theo dõi địa bàn xã Hà Đông.
4.4. Đồng chí Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin phụ trách, theo dõi địa bàn xã Tân Bình.
4.5. Đồng chí Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch phụ trách, theo dõi địa bàn xã Trang, xã Hnol.
4.6. Đồng chí Trưởng phòng Nội vụ phụ trách, theo dõi địa bàn xã Kon Gang, xã Nam Yang.
4.7. Đồng chí Chánh thanh tra huyện phụ trách, theo dõi địa bàn thị trấn Đak Đoa.
4.8. Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện phụ trách, theo dõi địa bàn xã HNeng.
4.9. Đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT phụ trách, theo dõi địa bàn xã Hải Yang.
4.10. Đồng chí Trưởng phòng Dân tộc phụ trách, theo dõi địa bàn xã Glar, ADơk.
4.11. Đồng chí Trưởng phòng Tư pháp phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Pết.
4.12. Đồng chí Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách, theo dõi địa bàn xã KDang.
4.13. Đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Băng.


Chi tiết: 1168-QĐ-UBND.pdf

THÔNG BÁO

TIỀM NĂNG & PHÁT TRIỂN

TRACUU11.png
DNCongCP.png

xloicd.jpg
duongdaynong-(3).png

TIN ẢNH

PHÓNG SỰ CHUYÊN ĐỀ

THÔNG TIN CẦN BIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE

TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN

 

Văn phòng 
Điện thoại:  (0269)3831178           
Địa chỉ gửi tin về Ban biên tập: vhtt.dakdoa@gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 12
Tháng hiện tại: 60
Năm hiện tại: 837
Tổng lượt truy cập: 5106
Số người on-line: 1

Other

Thông tin liên hệ

Copyright © 2015 UBND huyện Đak Đoa
Chịu trách nhiệm: Bà Kiều Thu Hương - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
Điện thoại: (0269)3831178 - Fax: (0269)3831178- Email: ubnddakdoa@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai